Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện QL Thanh Toán

Được đăng lên bởi David Trần
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ANH QUÂN Technology

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH QUẢN LÝ THANH TOÁN CHO SINH
VIÊN TRONG KTX
Phiên bản 2014.09A 22/09/2014

Tài liệu này mô tả chi tiết các bước cần thực hiện khi thực hiện quy trình quản lý thanh toán cho sinh viên
đang lưu trú trong ký túc xá cho hệ thống EDUSOFT.NET

THÔNG TIN CẬP NHẬT TÀI LIỆU
STT
1

Ngày
22/09/2014

Phiên bản
Nội dung sửa đổi chính
2014.09A Biên soạn mới

Người thực hiện
CST

Tài liệu hướng dẫn quy trình quản lý thanh toán trong ký túc xá

MỤC LỤC
1

GIỚI THIỆU .......................................................................................................... 3
1.1
1.2

Mục đích tài liệu ............................................................................................................. 3
Đối tượng sử dụng......................................................................................................... 3

2

HƯỚNG DẪN RA HÓA ĐƠN THANH TOÁN ...................................................... 4

3

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC BÁO BIỂU................................................................ 5
3.1
3.2
3.3

In danh sách thu / chi theo ngày ..................................................................................... 5
In thống kê thu / chi........................................................................................................ 5
In danh sách nhắc nộp phí đến hạn................................................................................ 5

Công ty TNHH Công nghệ Anh Quân

Trang 2 / 7

Tài liệu hướng dẫn quy trình quản lý thanh toán trong ký túc xá

1

GIỚI THIỆU
1.1

Mục đích tài liệu
Hướng dẫn và mô tả chi tiết quy trình quản lý thanh toán cho sinh viên đang lưu trú trong ký túc xá cho
hệ thống phần mềm Edusoft.Net.

1.2

Đối tượng sử dụng
STT
Đối tượng
1
Người dùng có quyền khai
thác nghiệp vụ phân hệ Ký
túc Xá

Công ty TNHH Công nghệ Anh Quân

-

Chức năng khai thác
Ra hóa đơn thanh toán.
Khóa / mở khóa các hóa đơn.
Khai thác các báo biểu.

Trang 3 / 7

Tài liệu hướng dẫn quy trình quản lý thanh toán trong ký túc xá

2

HƯỚNG DẪN RA HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Công ty TNHH Công nghệ Anh Quân

Trang 4 / 7

Tài liệu hướng dẫn quy trình quản lý thanh toán trong ký túc xá

3

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC BÁO BIỂU
3.1

3.2

3.3

In danh sách thu / chi theo ngày
-

Vào menu Ký túc xá -> Quản lý thanh toán.

-

Chọn chức năng In danh sách thu / chi theo ngày để mở màn hình in danh sách thu / chi.

-

Người dùng có thể chọn khoảng thời gian muốn xem và in danh s...
TÀI LIU HƯỚNG DN S DNG
ANH QUÂN Technology
TÀI LIU HƯỚNG DN QUY TRÌNH QUN LÝ THANH TOÁN CHO SINH
VIÊN TRONG KTX
Phiên bn 2014.09A 22/09/2014
Tài liu này mô t chi tiết các bước cn thc hin khi thc hin quy trình qun lý thanh toán cho sinh viên
đang lưu trú trong ký túc xá cho h thng
EDUSOFT.NET
Thực hiện QL Thanh Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hiện QL Thanh Toán - Người đăng: David Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực hiện QL Thanh Toán 9 10 892