Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn Công nghệ Dạy học

Được đăng lên bởi Lan Anh Vũ
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra chủ trương: “Đổi mới căn bản,
toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ
hóa và hội nhập quốc tế…”. Giáo dục chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong việc
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho quốc gia, góp phần thực hiện thành công sự
nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện được mục tiêu đặt ra,
mỗi nhà trường ở nước ta cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, đây là khâu then
chốt để tạo chất lượng cho nền giáo dục. Việc làm đó cần được thực hiện đồng bộ
từ việc cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp dạy học. Đổi mới Phương
pháp dạy học là trọng tâm của đổi mới đòi hỏi thực hiện dạy học dựa vào hoạt
động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh với sự hướng dẫn, tổ chức
của giáo viên góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, bồi dưỡng
hứng thú học tập cho người học. Trong giai đoạn hiện nay, khi khoa học công
nghệ phát triển, tính trực quan trong quá trình dạy học không chỉ đóng vai trò minh
họa cho bài giảng của giáo viên và giúp cho học sinh tiếp xúc trực tiếp với đặc tính
bên ngoài và bên trong của sự vật, hiện tượng mà còn giúp họ tiếp thu kiến thức dễ
dàng, sâu sắc hơn những vấn đề cần lĩnh hội. Ứng dụng CNTT (CNTT) trong quản
lý và dạy học là một bước ngoặc của ngành Giáo dục trong những năm qua. CNTT
đã thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đổi mới trong giáo dục, tạo ra công nghệ giáo dục
(Educational Technology) với nhiều thành tựu rực rỡ. Trong nội dung của Tiểu
Luận này em xin được trình bày các vấn đề cơ bản sau:
1. Giới thiệu về phần mềm soạn thảo bài giảng điện từ theo chuẩn Scorm eLearning XHTML editor (eXe)
2. Soạn minh họa 2 tiết giáo án trong nội dung chương trình mà cá nhân em
đang tham gia giảng dạy ( được lưu trong CD)
3. Cách tạo danh mục các bảng, hình tự động kèm ví dụ minh họa.
4. Cách tạo trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo tự động kèm ví dụ minh
họa
5. Quan điểm về việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy của mình.

ĐỀ BÀI TẬP LỚN KHÓA 10
1. Yêu cầu chung:
- Trình bày theo mẫu gửi kèm
- Trình bày đẹp, có bìa, tối thiểu 30 trang
- Nộp báo cáo: 1 quyển/Học viên
- Nộp đĩa CD: 1 đĩa/Học viên (Sản phầm phần mềm, Bản báo cáo soạn bằng
Word, Phần mềm để cài đặt nếu cần)
- Hạn nộp 24-01-2015
- Tuyệt đối không sao chép của nhau. Sản phẩm phải tự làm. Nếu vi pham sẽ
bị điểm 0.
2. Đề bài tập lớn:
1. Tìm hiểu về một trong các phần mềm soạn bài giảng
Exe/Flash/Adobe/Lectora với các yêu cầu:
- Giới thiệu phần mềm
- Cách cài đặt phần mềm
...
LỜI MỞ ĐẦU
Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra chủ trương: “Đổi mới căn bản,
toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội hóa, dân chủ
hóa và hội nhập quốc tế…”. Giáo dục chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong việc
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho quốc gia, góp phần thực hiện thành công sự
nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện được mục tiêu đặt ra,
mỗi nhà trường nước ta cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, đây là khâu then
chốt để tạo chất lượng cho nền giáo dục. Việc làm đó cần được thực hiện đồng bộ
từ việc cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp dạy học. Đổi mới Phương
pháp dạy học trọng tâm của đổi mới đòi hỏi thực hiện dạy học dựa vào hoạt
động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh với sự hướng dẫn, tổ chức
của giáo viên góp phần hình thành phương pháp nhu cầu tự học, bồi dưỡng
hứng thú học tập cho người học. Trong giai đoạn hiện nay, khi khoa học công
nghệ phát triển, tính trực quan trong quá trình dạy học không chỉ đóng vai trò minh
họa cho bài giảng của giáo viên và giúp cho học sinh tiếp xúc trực tiếp với đặc tính
bên ngoài và bên trong của sự vật, hiện tượng mà còn giúp họ tiếp thu kiến thức dễ
dàng, sâu sắc hơn những vấn đề cần lĩnh hội. Ứng dụng CNTT (CNTT) trong quản
lý và dạy học là một bước ngoặc của ngành Giáo dục trong những năm qua. CNTT
đã thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đổi mới trong giáo dục, tạo ra công nghệ giáo dục
(Educational Technology) với nhiều thành tựu rực rỡ. Trong nội dung của Tiểu
Luận này em xin được trình bày các vấn đề cơ bản sau:
1. Giới thiệu về phần mềm soạn thảo bài giảng điện từ theo chuẩn Scorm -
eLearning XHTML editor (eXe)
2. Soạn minh họa 2 tiết giáo án trong nội dung chương trình mànhân em
đang tham gia giảng dạy ( được lưu trong CD)
3. Cách tạo danh mục các bảng, hình tự động kèm ví dụ minh họa.
4. Cách tạo trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo t động kèm dụ minh
họa
5. Quan điểm về việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy của mình.
Tiểu luận môn Công nghệ Dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn Công nghệ Dạy học - Người đăng: Lan Anh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tiểu luận môn Công nghệ Dạy học 9 10 615