Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học

Được đăng lên bởi doananhtuan_bs
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp Bồi dưỡng CBQL các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và trường
THPT tỉnh Quảng Bình
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS VÀ THPT BẮC SƠN
HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

Học viên: ĐOÀN ANH TUÂN
Trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
E-mail: doananhtuan_bs@quangbinh.edu.vn

QUẢNG BÌNH, THÁNG 8 NĂM 2015
Trang 0

MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................1
1. Lý do lựa chọn chủ đề tiểu luận..............................................................................2
1.1. Cơ sở lý luận.................................................................................................... 2
1.2. Cơ sở thực tiễn................................................................................................. 3
2. Tình hình thực tế về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS
và THPT Bắc Sơn tỉnh Quảng Bình...........................................................................4
2.1. Giới thiệu khái quát về trường THCS và THPT Bắc Sơn tỉnh Quảng Bình........4
2.2. Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT
Bắc Sơn tỉnh Quảng Bình........................................................................................ 5
2.3. Những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn để quản lý ứng dụng CNTT
trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn tỉnh Quảng Bình........................6
2.4. Kinh nghiệm thực tế và những việc đã làm của bản thân liên quan đến quản lý
ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn tỉnh Quảng
Bình........................................................................................................................ 7
2.5. Những vấn đề ưu tiên giải quyết trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học
tại trường THCS và THPT Bắc Sơn tỉnh Quảng Bình..............................................9
3. Kế hoạch hành động để vận dụng những điều đã học trong quản lý ứng dụng
CNTT trong dạy học tại trường THCS và THPT Bắc Sơn tỉnh Quảng Bình.......11
3.1. Mục tiêu của nhà trường trong năm học tới về ứng dụng CNTT......................11
3.2. Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 2 tuần tới....................................11
3.3. Các hoạt động dự kiến thực hiện trong 3 tháng tới..........................................12
3.4. Các hoạt động dự kiến thực hiện trong 1 năm tới......
Trang 0
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp Bồi dưỡng CBQL các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và trường
THPT tỉnh Quảng Bình
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THCS VÀ THPT BẮCN
HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
Học viên: ĐOÀN ANH TUÂN
Trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
E-mail: doananhtuan_bs@quangbinh.edu.vn
QUẢNG BÌNH, TNG 8 M 2015
Tiểu luận quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học - Người đăng: doananhtuan_bs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tiểu luận quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học 9 10 599