Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa CONST trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌM HIỂU CÁCH SỬ DỤNG TỪ KHÓA "CONST" TRONG
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HƯỚNG ðỐI TƯỢNG C++

MỤC LỤC
A. Nội Dung........................................................................Trang 3
I. Mở ñầu.............................................................................Trang 3
II. Hằng ...............................................................................Trang 3
a. Khai báo hằng trong C++ ................................................Trang 3
III Từ khóa const trong C++................................................Trang 4
1. Từ khóa const với con trỏ................................................Trang 4
2. Từ khóa const với ñối tượng............................................Trang 5
a. Hằng ñối tượng................................................................Trang 5
b. Tham chiếu hằng, con trỏ hằng........................................Trang 5
c. Phương thức hằng............................................................Trang 7
B. KẾT LUẬN ....................................................................Trang 10
Tài liẹu tham khảo...............................................................Trang 10

1

A. NỘI DUNG:
I. Mở ñầu
Như ta ñã biết, trong các ñời sống cũng như trong mọi lĩnh vực, luôn có các
giá trị không thể thay ñổi gọi là hằng số,
Vd: số π với 100 chữ sô thập phân:
3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445
923078164 062862089986280348253421170679
Vấn ñề là trong tin học, cứ mỗi khi dùng ñến giá trị π thì chả lẽ cứ viết hết tất
cả các chử số???
II. Hằng
Nếu dùng một biến ñể lưu trữ giá trị của hằng số thì có một vấn ñề là biến thì
thay ñổi ñược giá trị

lỗi.

VD:
float PI=3,14;
//////
PI=8;
//////

ðoạn mã trên không báo lỗi.
Loại lỗi này rất khó nhận thấy nhưng ñể lại hậu quả rất to lớn. nếu sau ñó ta
không chú ý cứ dùng biến ñó trên các ñoạn mã cần số π, vậy ta phải dùng
hằng ñể khai báo cho giá trị này.
a. Khai báo hằng trong C++:
Có 2 cách khai báo hằng
- Dùng chỉ thị #define:
#define A "gia tri"

tác dụng: ñịnh nghĩa macro

A

ñại diện cho giá trị dùng ñể thay thế A trong

ñoạn mã trừ những ñoạn trong "" thành giá trị.
chỉ thị #define còn có nhiều tác dụng khác.
- Dùng từ khóa const:
const kiểu tên_hằng=giá_trí;
kiểu const tên_hằng=giá_trí;

VD:
2

const int x=8;

Tác dụng: Khai báo 1 hằng kiểu int tên x có giá trị bằng 8.
Sau khi khai báo thì ta không thể thay ñổi x, ví dụ:
x=8; //lỗi

Câu lệnh trên báo lỗi vì ta cố gắng thay ñỏi 1 hằng số.
III. Từ khóa const trong C++
Như ta ñã biết ở trên, ...
TÌM HIU CÁCH S DNG T KHÓA "CONST" TRONG
NGÔN NG LP TRÌNH HƯỚNG ðỐI TƯỢNG C++
Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa CONST trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa CONST trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa CONST trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++ 9 10 878