Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu lỗi an ninh Firewall trong Linux và các IPTable

Được đăng lên bởi Nguyen van Cong
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 4934 lần   |   Lượt tải: 10 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................. 1
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................4
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................5
Chương
1:
VẤN ĐỀ AN NINH AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH............................................7

1.1. Tổng quan về vấn đề an ninh an toàn mạng máy tính................7
1.1.1. Đe doạ an ninh từ đâu?...............................................................................................................7
1.1.2. Các giải pháp cơ bản đảm bảo an ninh.......................................................................................8

1.2. Vấn đề bảo mật hệ thống và mạng..........................................11
1.2.1. Các vấn dề chung về bảo mật hệ thống và mạng....................................................................11
1.2.2. Một số khái niệm và lịch sử bảo mật hệ thống.........................................................................12
1.2.3. Các loại lỗ hổng bảo mật và phương thức tấn công mạng chủ yếu.........................................13

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ FIREWALL........................................................18

2.1. Giới thiệu về firewall...............................................................18
2.1.1. Khái niệm firewall...................................................................................................................18
2.1.2. Các chức năng cơ bản của firewall...........................................................................................18
2.1.3. Phân loại firewall.....................................................................................................................19
2.1.4 Một số hệ thống firewall khác...................................................................................................22

2.2. Các chiến lược xây dựng firewall ...........................................27
2.2.1. Quyền hạn tối thiểu(Least Privilege).......................................................................................27
2.2.2. Bảo vệ theo chiều sâu (Defense in Depth)...............................................................................27
2.2.3. Nút thắt (Choke Point).............................................................................................................27
2.2.4. Điểm xung yếu nhất ...
MỤC LỤC
MỤC LỤC..............................................................................................................1
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................4
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................5
Chương 1:
VẤN ĐỀ AN NINH AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH............................................7
1.1. Tổng quan về vấn đề an ninh an toàn mạng máy tính................7
1.1.1. Đe doạ an ninh từ đâu?...............................................................................................................7
1.1.2. Các giải pháp cơ bản đảm bảo an ninh.......................................................................................8
1.2. Vấn đề bảo mật hệ thống và mạng..........................................11
1.2.1. Các vấn dề chung về bảo mật hệ thống và mạng....................................................................11
1.2.2. Một số khái niệm và lịch sử bảo mật hệ thống.........................................................................12
1.2.3. Các loại lỗ hổng bảo mật và phương thức tấn công mạng chủ yếu.........................................13
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ FIREWALL........................................................18
2.1. Giới thiệu về firewall...............................................................18
2.1.1. Khái niệm firewall...................................................................................................................18
2.1.2. Các chức năng cơ bản của firewall...........................................................................................18
2.1.3. Phân loại firewall.....................................................................................................................19
2.1.4 Một số hệ thống firewall khác...................................................................................................22
2.2. Các chiến lược xây dựng firewall ...........................................27
2.2.1. Quyền hạn tối thiểu(Least Privilege).......................................................................................27
2.2.2. Bảo vệ theo chiều sâu (Defense in Depth)...............................................................................27
2.2.3. Nút thắt (Choke Point).............................................................................................................27
2.2.4. Điểm xung yếu nhất (Weakest Link).......................................................................................27
2.2.5. Hỏng trong an toàn (Fail-Safe Stance).....................................................................................28
2.2.6. Sự tham gia toàn cầu................................................................................................................28
2.2.7. Tính đa dạng của việc bảo vệ...................................................................................................28
2.2.8. Đơn giản hoá............................................................................................................................29
2.3. Cách thức xây dựng firewall...................................................29
Tìm hiểu lỗi an ninh Firewall trong Linux và các IPTable - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu lỗi an ninh Firewall trong Linux và các IPTable - Người đăng: Nguyen van Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Tìm hiểu lỗi an ninh Firewall trong Linux và các IPTable 9 10 205