Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu ns2 và demo

Được đăng lên bởi Anh Vu Dao
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 9464 lần   |   Lượt tải: 57 lần
Trường đại học Khoa Học
Khoa công nghệ thông tin
BÀI TẬP TIỂU LUẬN
Đề tài:tìm hiểu ns2 và demo
Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:ĐỒNG HỮU NGỌC HUY

MỤC LỤC
MỤC LỤC...........................................................................................................................1
A.GIỚI THIỆU VỀ NS2:.....................................................................................................2
I.GIỚI THIỆU VỀ NS:........................................................................................................2
II.CÀI ĐẶT NS2:.................................................................................................................3
1.Cài trên windowns:......................................................................................................3
2.Cài ns-2 trên ubuntu:.....................................................................................................4
III.TÌM HIỂU VỀ NS2:.......................................................................................................4
1.KHỞI TẠO VÀ KẾT THÚC:.......................................................................................4
2.TẠO NÚT MẠNG:.......................................................................................................5
3.TẠO LIÊN KẾT CÁC NÚT MẠNG:...........................................................................5
a.Liên kết đơn công :....................................................................................................5
b.Liên kết song cong:...................................................................................................6
c.Làm đứt liên kết giữa 2 nút:..........................................................................................6
4.CÁC TÁC NHÂN-AGNET TRONG NS2:.................................................................6
a.khái niệm Agnet:.......................................................................................................6
b.Agent UDP:...............................................................................................................6
c.Agnet TCP:................................................................................................................7
4.LỚP ỨNG DỤNG TRONG NS2:.................................................................................8
a.Lớp Application: ......................................................................................................8
b.Phân loại ứng dụng:...........................
Trường đại học Khoa Học
Khoa công nghệ thông tin
BÀI TẬP TIỂU LUẬN
Đề tài:tìm hiểu ns2 và demo
Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:ĐỒNG HỮU NGỌC HUY
MỤC LỤC
MỤC LỤC...........................................................................................................................1
A.GIỚI THIỆU VỀ NS2:.....................................................................................................2
I.GIỚI THIỆU VỀ NS:........................................................................................................2
II.CÀI ĐẶT NS2:.................................................................................................................3
1.Cài trên windowns:......................................................................................................3
2.Cài ns-2 trên ubuntu:.....................................................................................................4
III.TÌM HIỂU VỀ NS2:.......................................................................................................4
1.KHỞI TẠO VÀ KẾT THÚC:.......................................................................................4
2.TẠO NÚT MẠNG:.......................................................................................................5
3.TẠO LIÊN KẾT CÁC NÚT MẠNG:...........................................................................5
a.Liên kết đơn công :....................................................................................................5
b.Liên kết song cong:...................................................................................................6
c.Làm đứt liên kết giữa 2 nút:..........................................................................................6
4.CÁC TÁC NHÂN-AGNET TRONG NS2:.................................................................6
a.khái niệm Agnet:.......................................................................................................6
b.Agent UDP:...............................................................................................................6
c.Agnet TCP:................................................................................................................7
4.LỚP ỨNG DỤNG TRONG NS2:.................................................................................8
a.Lớp Application: ......................................................................................................8
b.Phân loại ứng dụng:..................................................................................................8
c.Ứng dụng phát sinh lưu lượng mạng:.......................................................................8
d.Ứng dụng giả lập mạng:............................................................................................9
6.LẬP LỊCH SỰ KIỆN:...................................................................................................9
7.HIỂN THỊ DÙNG NAM:.............................................................................................9
8.LIÊN KẾT LỖI:..........................................................................................................10
IV.CÁC PHẦN MỀM KẾT HỢP VỚI NS-2:..................................................................10
1.NAM...........................................................................................................................10
2. TRACEGRAPH: .......................................................................................................11
B.PHẦN BÀI TẬP DEMO:...............................................................................................13
1
ĐỒNG HỮU NGỌC HUY
tìm hiểu ns2 và demo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu ns2 và demo - Người đăng: Anh Vu Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
tìm hiểu ns2 và demo 9 10 691