Ktl-icon-tai-lieu

Tim Hieu PHP Can Ban

Được đăng lên bởi Đỗ Phi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ CÔNGNGHỆ THÔNG TIN


CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ

Đề Tài: Tìm Hiểu PHP Cơ Bản

GVHD:Ths .TẠ NGUYỄN
SVTH : DƯƠNG THANH HÀ 110001366

Nội Dung Tìm Hiểu

•
•
•

Chuỗivà xử lý chuỗi trongPHP
Khái niệm mảng-Các hàm xử lýmảng trong php
Hàm xử lý thời gian

I.Chuỗi và xử lý chuỗi trong PHP
1.Nhữngkháiniệmcơbản.
TrongPHPchuỗiđượcxácđịnhtheocách.
+Dấunháyđơn: VD: ‘abc’;
+Dấunháykép: VD: “abc”;

•

Vídụ:

<?php
$str=“duongthanhha";
$Example = 'Hoc PHP Can Ban'
?>

Khuyếnkhíchsửdụngkiểunháyképvìnóhỗtrợnhiềukýtựđặc biệthơnkiểunháyđơn.

1.

PhươngthứcnỗichuỗivàkýtựđặcbiệttrongPHP.

Đểnối2chuỗivớinhau, PHPchophépngườisửdụngdùngcúpháp:dấu(.)đểnốihaichuỗivớinhau thành1chuỗidàihơn.
Đểxửlýnhữngkýtựlạtrongchuỗinhưdấu“hoặc$, PHPcungcấpchota 1phươngthứcxửlýhiệuquả.Đólàthêmdấu“\”saumỗigiátrị.

Vídụ:
<?php
echo "giatri \$atrongPHP that \ "dehieu\"phaikhongnao";
?>
Tacóbảngkýtựsau:

2 .Cáchàmvềchuỗicơbản.
2.1.Hàmsubstr()



\n

Kýtựxuốngdòng

\r

Trởvềđầudòng

\t
Cúpháp: stringsubstr(string source, in begin,intlength);

Kýtựtab

\\
Backslash
Trảvề1chuỗicontrongchuỗicầnlấy,đốisốthứ3làtùychọn,vịtríđầutiêncủachuỗiđượctínhlàvịtrí0.
\$

Dollar sign

\"

double-quocte

Vídụ1:
echo(substr(“christopher”, 1)); // inra“hristopher”
echo(substr(“christopher”, -2)); // inra“er”
//Nếuđốisốthứhailàsốâmnósẽđếmtừcuốichuỗingượclạiphíatrướcsốkýtựbằngvớigiátrịtuyệtđốicủasốâmđó.
echo(substr(“christopher”, -5, 3)); // inra“oph”
echo(substr(“christopher”, -3)); // inra“her”
echo(substr(“christopher”, 2, 3)); // inra“ris”
echo(substr(“christopher”, 2, -3)); // inra“ristop”
echo(substr(“christopher”, -6, -3)); // inra“top”
echo(substr(“christopher”, 7, -8)); // inra“”chuỗirỗng

2.2.Hàmstrlen():
Cúpháp:intstrlen(stringstr).
Xácđịnhchiềudàicủachuỗi.
Vídụ:
echo(strlen(“christopher”)); // inrasố11.
2.3.Hàmthayđổikiểuchữ.
Hàmstrtoupper():đổichữthườngthànhhoa.
Vídụ:
strttoupper(“toi”); inra“TOI”
Hàmstrtolower():đổichữhoathànhthường.
Vídụ
strlower(“TOI”); // inra“toi”








Hàmucfirst():đổichữinkýtựđầutiêncủacâu.

Vídụ
ucfirst("in house"); // inra"Inhouse“
Hàmucwords():đổichữinkýtựđầutiêncủamỗitừ.
Vídụ
ucwords("in house"); // inra"InHouse“
2.4.Hàmsosánhchuỗi.
Cóthểdùngtoántửsosánh= = (bằng), !=, <, <=, >, >=, = = =đểsosánhcácchuỗi.
Ngoàira, tacòncómộtsốphươngthứcsosánhchuỗinhưsau:
Cáchàm strcmp(),strcasecmp(),strnatcmp() sẽsosánhcácchuỗitheophépsosánhtựđiển.
Hàmintstrcmp(string S1, string S2): Sosánh2chuỗiS1, S2cóphânbiệthoa/thường.Hàmnàytrảvềgiátrị> 0nếuS1 > S2...
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ CÔNGNGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ
Đề Tài: Tìm Hiểu PHP Cơ Bản
GVHD:Ths .TẠ NGUYỄN
SVTH : DƯƠNG THANH HÀ 110001366
Tim Hieu PHP Can Ban - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tim Hieu PHP Can Ban - Người đăng: Đỗ Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tim Hieu PHP Can Ban 9 10 162