Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu Regular Expression gsdg

Được đăng lên bởi Trung Lưu Quang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XML – Extensible Markup Language được nhắc đến lần đầu tiên vào những năm 90, và giờ đây XML đã trở thành một
trong những chuẩn được sử dụng rộng rãi.
XML có cấu trúc đơn giản, được tạo thành từ các thẻ giống như HTML, điểm khác là các thẻ XML do người dung tự
định nghĩa. XML được dùng chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống được xây dựng trên các nền công nghệ khác nhau.
.Net Framework cung cấp rất nhiều các phương thức để chúng ta thao tác với dữ liệu XML. Trong phần này sẽ đề cập
đến 4 thao tác chính: Ghi, đọc, tìm kiếm và binding dữ liệu XML

1. Ghi dữ liệu vào file XML
Có 2 phương pháp được sử dụng để ghi dữ liệu dạng XML ra file
 Sử dụng XmlDocument class: là phương pháp chủ yếu được dùng khi ta muốn cập nhật (them, sửa, xóa) một node
trên nội dung XML có sẵn.
 Sử dụng XmlTextWriter class: là phương pháp ghi dữ liệu trực tiếp ra luồng sử dụng XMLTextWriter. Đây là
phương pháp đơn giản để tạo nội dung file XML.
Các thuộc tính và phương thức cơ bản trong XMLTextWriter:
Formating :Định dạng hiển thị XML
Indentaion :Khoảng cách thụt đầu dòng
WriteStartDocument() :Tạo khai báo XML: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
WriteComment() :Tạo comment
WriteStartElement() :Tạo các node con
WriteAttributeString() :Tạo thuộc tính của node
WriteValue() :Tạo giá trị text cho node
WriteElementString() :Tạo node và giá trị text đồng thời
WriteEndElement() :Kết thúc tạo node
Ví dụ về tạo file XML bằng XMLTextWriter
XmlTextWriter xmlWriter =
new XmlTextWriter(“C:\\DVDList.xml”, Encoding.UTF8);

xmlWriter.Formatting = Formatting.Indented;
xmlWriter.Indentation = 4;

xmlWriter.WriteProcessingInstruction(
"xml", "version='1.0' encoding='UTF-8'");

xmlWriter.WriteComment("Pham Ngoc Ha " + DateTime.Now.ToString());
xmlWriter.WriteStartElement("DVDList");

xmlWriter.WriteStartElement("DVD");

Biên tập: thienthanit@yahoo.com

Nguồn: Internet

xmlWriter.WriteAttributeString("ID", "1");
xmlWriter.WriteAttributeString("Category", "Science");
// Film title
xmlWriter.WriteStartElement("Title");
xmlWriter.WriteValue("Tear of the Sun");
xmlWriter.WriteEndElement();

// Film description
xmlWriter.WriteStartElement("Description");
xmlWriter.WriteValue("The war in Columbia");
xmlWriter.WriteEndElement();

// Film price
xmlWriter.WriteStartElement("Price");
xmlWriter.WriteValue("$40,000,000");
xmlWriter.WriteEndElement();

// Film stars
xmlWriter.WriteStartElement("Stars");

xmlWriter.WriteStartElement("Star");
xmlWriter.WriteValue("Bruce Willis");
xmlWriter.WriteEndElement();

xmlWriter....
Biên tp: thienthanit@yahoo.com Ngun: Internet
XML Extensible Markup Language được nhc đến ln đu tiên vào nhng năm 90, và gi đây XML đã tr thành mt
trong nhng chun được s dng rng rãi.
XML có cu trúc đơn gin, được to thành t các th ging như HTML, đim khác là các th XML do người dung t
đnh nghĩa. XML được dùng chia s d liu gia các h thng được xây dng trên các nn công ngh khác nhau.
.Net Framework cung cp rt nhiu các phương thc đ chúng ta thao tác vi d liu XML. Trong phn này s đ cp
đến 4 thao c chính: Ghi, đc, tìm kiếm và binding d liu XML
1. Ghi d liu vào file XML
Có 2 phương pháp được s dng đ ghi d liu dng XML ra file
S dng XmlDocument class: là phương pháp ch yếu được dùng khi ta mun cp nht (them, sa, xóa) mt node
trên ni dung XML có sn.
S dng XmlTextWriter class: là phương pháp ghi d liu trc tiếp ra lung s dng XMLTextWriter. Đây
phương pháp đơn gin đ to ni dung file XML.
Các thuc tính và phương thc cơ bn trong XMLTextWriter:
Formating nh dng hin th XML
Indentaion :Khong cách tht đu dòng
WriteStartDocument() :To khai báo XML: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
WriteComment() :To comment
WriteStartElement() :To các node con
WriteAttributeString() :To thuc tính ca node
WriteValue() :To giá tr text cho node
WriteElementString() :To node và giá tr text đng thi
WriteEndElement() :Kết thúc to node
Ví d v to file XML bng XMLTextWriter
XmlTextWriter xmlWriter =
new XmlTextWriter(“C:\\DVDList.xml”, Encoding.UTF8);
xmlWriter.Formatting = Formatting.Indented;
xmlWriter.Indentation = 4;
xmlWriter.WriteProcessingInstruction(
"xml", "version='1.0' encoding='UTF-8'");
xmlWriter.WriteComment("Pham Ngoc Ha " + DateTime.Now.ToString());
xmlWriter.WriteStartElement("DVDList");
xmlWriter.WriteStartElement("DVD");
Tìm hiểu Regular Expression gsdg - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu Regular Expression gsdg - Người đăng: Trung Lưu Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tìm hiểu Regular Expression gsdg 9 10 139