Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về file host và cách chỉnh sửa file host

Được đăng lên bởi alone160162
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu về file host và cách chỉnh sửa
file host 
24/05/2013 Thủ Thuật, Thủ thuật Windows 2 phản hồi

Trước đây, khi Facebook chưa trở nên phổ biến ở Việt Nam thì hầu hết người dùng máy tính
hầu như chưa ai biết cách sử dụng file host. Sau khi các nhà mạng liên tục chặn không cho
truy cập các website và diễn đàn ngày càng nhiều thì File host lại được sử dụng phổ biến.
Một trong những cách để truy cập thẳng đến địa chỉ IP của bất kỳ một website nào đó mà
không cần phải hỏi DNS Servers như trước nữa.
File host là gì?
File Host là một tập tin nằm trong hệ thống của các hệ điều hành, tại đây nó lưu trữ các
thông tin IP của các máy chủ mà tên miền được trỏ tới. Nói cách khác, File host được xem
như là một Mini DNS trên máy tính của người dùng, nó giúp hệ điều hành nhận biết được
chính xác địa chỉ IP của một tên miền thân thiện ở dạng ký tự trỏ tới như “Tinhoc24h.Net”.
Các địa chỉ IP được gán với tên miền thông qua file host sẽ là địa chỉ duy nhất truy xuất dữ
liệu mà mỗi khi người dùng truy cập vào tên miền đã định sẵn.

Mặc định của file host trên hệ điều hành Windows sẽ được định nghĩa như thế này.

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host# localhost name resolution is handled within
DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 abc.com
Trong đó:
- Các dấu # dùng để ghi chú thành phần của file host.
- Dòng “127.0.0.1 abc.com” để nói nên rằng tên miễn abc.com được trỏ thẳng đến địa chỉ
127.0.0.1
- Địa chỉ IP 127.0.0.1 là địa chỉ Loopback có tác dụng chặn không cho tên miền abc.com
truy xuất trên hệ thống của bạn.
Địa chỉ của file host nằm ở đâu?
Tùy vào mỗi hệ điều hành mà Host được lưu tại một vị trí khác nhau trong hệ thống. Trên
Windows XP/7/8 nó được lưu tại địa chỉ giống nhau, dưới đây là bảng lưu địa chỉ của file
host.
Hệ điều hành

Phiên bản

Đị chỉ File Host

Unix, Unix-li...
Tìm hiu v le host và cách chnh sa
le host http://tinhoc24h.net/tim-hieu-ve-le-host-va-cach-
chinh-sua-le-host/

 !"#$%!#&'(%)&*+,#-./)0120-3 4
/##%)356078$9:#!3;-<08'6=!>0
 3$%$?;@;0; ;0A."8$8<B560(%)9
CD0E03F G0)H#IJK#%L!M-D$%$;N-;
!>0/OP,::$?$E#9
File host là gì?
"8$Q8;-DR-0+S0#3+A;< N8E3
>0JK#3-3 -;'-ABO9,N3!3"8$BT$-
8;-DCP,:'-3 4#0120N0U+A;%)B
4T3H#IJK#-D'-A+&<0!VWOX9,$Y9
Z3H#IJKB03?'-A>0[#78$\8;H#I L TLE
8+-;-]!0120 ?;'-A^H_9
C=H#78$'+A;\BH0`#); 9
Tìm hiểu về file host và cách chỉnh sửa file host - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về file host và cách chỉnh sửa file host - Người đăng: alone160162
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tìm hiểu về file host và cách chỉnh sửa file host 9 10 949