Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU VỀ QOS

Được đăng lên bởi snowblack
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 2484 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------000----------

MÔN
BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ QOS

Giảng Viên

TS. Hoàng Trọng Minh

Sinh Viên

Nguyễn Công Tình
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Hoàng Sơn
Vương Thị Hằng

HÀ NỘI - THÁNG 10/2014

Tìm hiểu về QoS

Mục lục:
Phần 1: Quản lý tắc nghẽn ................................................................................................. 4
1.1 Khái niệm hàng đợi router Cisco ............................................................................. 5
1.1.1 Hàng đợi cứng và hàng đợi mềm .......................................................................... 8
1.1.2. Hàng đợi trong giao diện Versus Subinterfaces và Virtual Circuits (VCs) ........... 13
1.1.3. Tóm tắt các khái niệm về hàng đợi..................................................................... 15
1.2. Các khái niệm cơ chế lập lịch: FIFO, PQ, CQ, và MDRR ...................................... 16
1.2.1. Hàng đợi FIFO (FIFO Queuing) ......................................................................... 16
1.2.2. Hàng đợi ưu tiên (Priority Queuing).................................................................... 18
1.2.3. Hàng đợi tùy biến (Custom Queuing) ................................................................. 19
1.3. Khái niệm và cấu hình: WFQ, CBWFQ, và LLQ .................................................... 20
1.3.1. Hàng đợi cân bằng trọng số - Weighted Fair Queuing (WFQ) ............................ 20
1.3.1.1. Phân loại WFQ (WFQ Classification) ........................................................... 21
1.3.1.2. Lập lịch WFQ : Tác động thực ..................................................................... 22
1.3.1.3. Lập lịch WFQ: Tiến trình .............................................................................. 22
1.3.1.4. WFQ: Chính sách bỏ gói, số lượng và chiều dài hàng đợi ........................... 24
1.3.1.6. Tóm tắt WFQ ............................................................................................... 26
1.3.2. Hàng đợi cân bằng trọng số theo lớp - Class-Based WFQ (CBWFQ) ................ 27
1.3.2.1. Cấu hình CBWFQ ........................................................................................ 29
1.3.2.2. Tóm tắt CBWFQ .......................................................................................... 39
1.3.3. Low Latency Queuing (LLQ)............................................................................... 40
1.3.3.1. Cấu hình LLQ .........
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------000----------
MÔN
BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIN KT NI
ĐỀ TÀI: TÌM HIU V QOS
Ging Viên
TS. Hoàng Trng Minh
Sinh Viên
Nguyn Công Tình
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Hoàng Sơn
Vương Thị Hng
HÀ NI - THÁNG 10/2014
TÌM HIỂU VỀ QOS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU VỀ QOS - Người đăng: snowblack
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
TÌM HIỂU VỀ QOS 9 10 467