Ktl-icon-tai-lieu

Tin học

Được đăng lên bởi Hoang Nguyen
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ Điều Hành

Nội dung
1.
2.
3.
4.

Các khái niệm
Các chức năng cơ bản
Hệ điều hành Windows
Internet

03/08/14

1. Các khái niệm
• Khái niệm về tin học: Tin học là ngành
khoa học công nghệ nghiên cứu các
phương pháp, các quá trình xử lý thông
tin một cách tự động dựa trên phương
tiện kỹ thuật là máy tính điện tử.
• Máy tính điện tử (Computer): Là một
thiết bị điện tử dùng để lưu trữ và xử lý
thông tin theo các chương trình định
trước do con người định ra.
03/08/14

3

4

1. Các khái niệm
• Hệ điều hành (Operating System)
– là tập hợp các chương trình nhằm điều
khiển, quản lý, phân phối sử dụng tài nguyên
(CPU, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi, …)
– là hệ chương trình hoạt động như lớp trung
gian giữa người sử dụng và máy tính
• HĐH là thành phần không thể thiếu
• Có nhiều HĐH đang được sử dụng
– MSDOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh, …
• Phổ biến ở Việt Nam: MSDOS, Windows và gần
đây là Linux
08/03/14

1. Các khái niệm
• Bộ kí tự ASCII (American Standard Code for
Information Interchange): bảng mã chuẩn
dùng để trao đổi thông tin
–
–
–
–

03/08/14

Các
Các
Các
Các

kí tự: a, b, c, …
chữ số: 0, 1, … 9
kí hiệu toán học: >, <, +, -, …
kí hiệu đặc biệt: @, $, #, …

1. Các khái niệm
• Tệp tin (file)
– Các dữ liệu liên quan với nhau được lưu trữ trên
đĩa thành đơn vị, gọi là tệp tin
– HĐH quản lý thông tin trên đĩa theo đơn vị tệp
– Tệp tin phải có tên, tên tệp tin gồm hai phần:
• Phần tên
• Phần mở rộng
• Hai phần cách nhau dấu ‘.’
– Ví dụ
• Các tên tệp tin: baitap.txt, tinhtong.c, …

03/08/14

1. Các khái niệm
• Tệp tin
– Phần tên là bắt buộc phải có
• MSDOS chỉ cho phép độ dài tối đa là 8 kí tự
• Windows có giới hạn lớn hơn (255 kí tự)
– Phần mở rộng là không bắt buộc
• MSDOS chỉ cho phép độ dài tối đa là 3 kí tự
• Windows không giới hạn
• Phần mở rộng nêu lên đặc trưng loại tệp tin
– Tệp chương trình: COM, EXE, …
– Tệp văn bản: C, PAS, TXT, …
03/08/14

1. Các khái niệm
• Tệp tin
– Tên tệp tin có thể sử dụng các kí tự:
• a..z, A..Z, 0..9, một số kí tự đặc biệt _, $, @,
…
• MSDOS không cho phép sử dụng kí tự trống
• Windows cho phép sử dụng kí tự trống
• Không sử dụng một số kí tự đặc biệt: , ; * > …
– MSDOS và Windows không phân biệt chữ in hoa
hay in thường
• Ví dụ: test.c và TEST.C là như nhau
03/08/14

1. Các khái niệm
• Thư mục (directory)
– Các tệp tin có nội dung liên quan đến nhau
được đặt vào trong cùng một thư mục
– Dễ quản lý các tệp tin
– Thư mục có thể chứa các tệp tin và các thư mục
khác
– Thư mục chứa trong thư mục khác gọi là thư
mục con (...

Tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học - Người đăng: Hoang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Tin học 9 10 754