Ktl-icon-tai-lieu

Tin học

Được đăng lên bởi Bảy Bánh Bèo HìHì
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[general]
static = yes
writeprotect = yes
autofallthrough =yes
;-------CAU HINH GOI NOI BO--------[incoming]
;Dial SIP/ 0101 giam doc
exten => 0101,1,Answer()
exten =>0101,n,Dial(SIP/0101,45)
exten => 0101,n,Hangup()

;Dial SIP/0102 phong ki thuat
exten => 0102,1,Answer()
exten =>0102,n,Dial(SIP/0102,45)
exten => 0102,n,Hangup()

;Dial SIP/0103 phong ve
exten => 0103,1,Answer()
exten =>0103,n,Dial(SIP/0103,45)
exten => 0103,n,Hangup()

;Dial SIP/0106 tu van
exten => 0106,1,Answer()
exten =>0106,n,Dial(SIP/0106,45)
exten => 0106,n,Hangup()

;Dial SIP/0107 phong ke toan
exten => 0107,1,Answer()
exten =>0107,n,Dial(SIP/0107,45)
exten => 0107,n,Hangup()

;Dial SIP/0164987
exten => 0164987,1,Answer()
exten =>0164987,n,Dial(SIP/0164987,45)
exten => 0164987,n,Hangup()

;---------THIET LAP VAO PHONG HOP------exten =>8008,1,goto(hoithoai,8008,1)
exten =>222,1,AgentLogin()
exten =>111,1, VoiceMailMain()
[hoithoai]
exten =>8008,1,goto(conf,1)
exten => conf,1,Meetme(8008|s)
exten => conf,2,Hangup()
;end of [hoithoai]
[outcoming]
exten =>0164987,1,goto(xuli,s,1)
[xuli]

exten =>s,1,Answer()
exten =>s,n,Set(i=1)
exten =>s,n,While($[$(i) < 4])
exten =>s,n,Background(loichao)
exten =>s,n,Set(i=$[$(1) + 1])
exten =>s,n,EndWhile
exten =>s,n,Hangup()

exten =>1,1,goto(baogia,s,1)
exten =>2,1,Playback(tieptan)
exten =>2,n,Answer()
exten =>2,n,Dial(SIP/0103,45)
exten =>2,n,Hangup()

exten =>3,1,goto(Tuvan,s,1)
exten =>4,1,Playback(hopthuthoai)
exten =>4,2,VoiceMail(u0108@default)
exten =>4,0103,VoiceMail(b0108@default)

[baogia]
exten =>s,1,Answer()
exten =>s,n,Background(khuyenmai)
exten =>s,n,Hangup()
exten =>9,1,goto(xuli,s,1)

[Tuvan]
exten =>s,1,Playback(tuvan)
exten =>s,1,Queue(tu_van)

...
[general]
stac = yes
writeprotect = yes
autofallthrough =yes
;-------CAU HINH GOI NOI BO---------
[incoming]
;Dial SIP/ 0101 giam doc
exten => 0101,1,Answer()
exten =>0101,n,Dial(SIP/0101,45)
exten => 0101,n,Hangup()
;Dial SIP/0102 phong ki thuat
exten => 0102,1,Answer()
exten =>0102,n,Dial(SIP/0102,45)
exten => 0102,n,Hangup()
;Dial SIP/0103 phong ve
exten => 0103,1,Answer()
exten =>0103,n,Dial(SIP/0103,45)
exten => 0103,n,Hangup()
;Dial SIP/0106 tu van
exten => 0106,1,Answer()
exten =>0106,n,Dial(SIP/0106,45)
exten => 0106,n,Hangup()
;Dial SIP/0107 phong ke toan
exten => 0107,1,Answer()
exten =>0107,n,Dial(SIP/0107,45)
exten => 0107,n,Hangup()
Tin học - Trang 2
Tin học - Người đăng: Bảy Bánh Bèo HìHì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tin học 9 10 160