Ktl-icon-tai-lieu

Tin học cơ bản

Được đăng lên bởi Eric Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thời gian thực hiện : 1 tiết
GIÁO ÁN SỐ : 01

Chương 1 : Kiến thức chung về Công nghệ
thông tin và truyền thông.
Thực hiện từ ngày .../.../.... đến ngày ..../..../....

Bài 1 : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong người học có khả năng:
- Nắm được các khái niệm về thông tin, dữ liệu, xử lý thông tin, phần cứng,
phần mềm, công nghệ thông tin...
- Phân loại được phần cứng, phần mềm trong máy vi tính.
- Nghiêm túc trong giờ học .
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Vật thật ( máy vi tính)
- Giáo án, giáo trình
- Tài liệu tham khảo
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC

Thời gian: ....

- Sỹ số lớp :
- Tên học sinh vắng :
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TT

NỘI DUNG

1

Dẫn nhập

THỜI
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG GIAN
CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH
Giảng giải để
Lắng nghe để

Xã hội của chúng ta học sinh nắm rõ nội xác

định

được

đang phát triển gắn với dung khái quát của mục tiêu chung
đó là những bước tiến bài.
vượt bậc về thông tin

của bài.

và truyền thông. Sự ra
đời của máy tính đã
đáp ứng được yêu cầu
khai thác tài nguyên
thông tin hiện nay. Để
tìm hiểu về máy tính,
CNTT và truyền thông
ta cần hiểu được các
khái niệm cơ bản nhất
như thông tin, xử lý
thông tin phần cứng,
2

phần mềm....
Giảng bài học mới
1.Thông tin và xử
lý thông tin

? Thông tin là gì?

1.1. Thông tin

HS suy nghĩ,

GV nhận xét, kết trả lời

Là sự phản ánh của luận. Giảng giải cho

Ghi bài

sự vật, sự việc, hiện học sinh hiểu rõ
tượng

của

thế

giới khái niệm của thông

khách quan và các hoạt tin
động của con người
trong đời sống xã hội

?Thông

tin

thường được lưu trữ
ở đâu?
- GV nhận xét
- Thuyết trình

1.2. Dữ liệu

Giảng giải cho

Thông tin được lưu học sinh hiểu rõ
trữ trong máy vi tính khái niệm của dữ

HS suy nghĩ,
trả lời
Lắng nghe, ghi
bài
Lắng nghe
Ghi bài

theo một cấu trúc nào liệu
đó được gọi là dữ liệu
1.3. Xử lý thông tin

Giảng giải

Bao gồm các quá

Lắng nghe
Ghi bài

trình: mã hóa thông tin,
cất giữ, truyền tin và
giải mã thông tin
2. Phần cứng, phần
mềm và công nghệ
thông tin.
2.1.

Phần

cứng

( Hardware)

? Hiểu như thế
nào về phần cứng

Suy nghĩ
Trả lời

Là những bộ phận máy tính?
thiết bị vật lý cụ thể

GV nhận xét

của máy tính hay hệ

Giảng giải, lấy ví

thống của máy tính

dụ.

VD: nguồn máy tính

Hướng dẫn học

Lắng nghe
Quan sát
Ghi bài

(power), bo mạch chủ sinh quan sát trên
(mainboard), bộ xử lý
Slide và vật thật
2.2. Phần mềm
? Hiểu như thế
( Software)
Là

một

nào về phần mềm
tập

hợp máy tính?

những câu lệnh được

GV nhận xét

viết bằng một hoặc

Giảng ...
GIÁO ÁN SỐ : 01
Thời gian thực hiện : 1 tiết
Chương 1 : Kiến thức chung về Công nghệ
thông tin và truyền thông.
Thực hiện từ ngày .../.../.... đến ngày ..../..../....
Bài 1 : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong người học có khả năng:
- Nắm được các khái niệm về thông tin, d liệu, xử thông tin, phần cứng,
phần mềm, công nghệ thông tin...
- Phân loại được phần cứng, phần mềm trong máy vi tính.
- Nghiêm túc trong giờ học .
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Vật thật ( máy vi tính)
- Giáo án, giáo trình
- Tài liệu tham khảo
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
- Sỹ số lớp :
- Tên học sinh vắng :
Thời gian: ....
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH
1 Dẫn nhập
hội của chúng ta
đang phát triển gắn với
đó nhng bước tiến
vượt bậc về thông tin
Giảng giải để
học sinh nắm nội
dung khái quát của
bài.
Lắng nghe để
xác định đưc
mục tiêu chung
của bài.
Tin học cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học cơ bản - Người đăng: Eric Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tin học cơ bản 9 10 357