Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương và ứng dụng

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tin học đại cương và ứng dụng
Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê – Tin học
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Tel: 0511. 950885
Email: thuynt@ued.edu.vn
Website: 

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính









Nội dung chính
Thông tin và tin học
Lịch sử máy tính
Phân loại máy tính
Các hệ đếm
Biểu diễn thông tin trong máy tính
Đại số logic
Bài tập
Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

2 / 44

1.1. Lịch sử phát triển máy tính {1}




1937, Turing, khái niệm về các
con số tính toán và máy Turing.
1943-1946, ENIAC
 Máy

tính điện tử đa chức năng đầu

tiên.
 J.Mauchly & J.Presper Eckert.




1945, John Von Newman đưa ra
khái niệm về chương trình được
lưu trữ.
1952, Newman IAS với thiết bị
xử lý Bit.

ENIAC

Newman & IAS

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

3 / 44

1.1. Lịch sử phát triển máy tính {2}


1945 – 1954, thế hệ 1 (first generation)
 Bóng

đèn chân không (vacuum tube)
 Bìa đục lỗ
 ENIAC: 30 tấn, 18.000 bóng đèn, 100.000 phép tính/giây.


1955-1964, thế hệ 2
 Transitor
 Intel



transitor processor

1965-1974, thế hệ 3
 Mạch



tích hợp (Intergrated Circuit – IC)

1975, Thế hệ 4
 LSI

(Large Scale Integration), VLSI (Very LSI), ULSI (Ultra
LSI).
Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

4 / 44

1.2. Thông tin và tin học




Dữ liệu: chưa mang lại hiểu biết về đối tượng
Thông tin: dữ liệu sau khi được xử lý, cho ta hiểu biết
về đối tượng
Ví dụ
 Ảnh

mây vệ tinh: Dữ liệu
 Bản tin dự báo thời tiết: Thông tin


Tin học
 Ngành

khoa học nghiên cứu các vấn đề thu thập và xử lý
dữ liệu để có được thông tin mong muốn, sử dụng máy
tính như một công cụ hỗ trợ chính.

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

5 / 44

1.3. Phân loại máy tính



Personal Computer
(PC)/Microcomputer
Minicomputer




Mainframe






Mini

Nhanh hơn PC 10-40 lần
Nhanh hơn PC 50-1.500 lần
Phục vụ nghiên cứu là chính

Simulator (NEC,
5104 CPUs, 35.600 GF).
Laptop Computer
Handheld Computer: Pocket




PC

Supercomputer




Nhanh hơn PC 3-10 lần

VD:Earth

PC,Palm, Mobile devices.

Super

Laptop

Mainframe

Handheld

Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

6 / 44

1.4. Hệ đếm
Khái niệm
 Hệ đếm cơ số 10
 Hệ đếm cơ số bất kỳ
 Hệ đếm cơ số 2
 Hệ đếm cơ số 16


Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính

7 / 44

1.4.1. Khái niệm


Hệ đếm
 Sử

dụng để...
Tin học đại cương và ứng dụng
Chương 1. Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính
Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kêTin học
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Tel: 0511. 950885
Email: thuynt@ued.edu.vn
Website: http://is.ued.edu.vn
Tin học đại cương và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương và ứng dụng - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Tin học đại cương và ứng dụng 9 10 448