Ktl-icon-tai-lieu

Tin học lớp 6 - trình bày trang văn bản và in

Được đăng lên bởi phuongluyen1984
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-

-?

TRƯỜNG THCS NHƠN NINH
MÔN: TIN HỌC
LỚP: 6/4
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ LUYẾN

1

2

Bài 18.TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
NỘI DUNG
1. Trình bày trang văn bản
2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
3. In văn bản

3

Bài 18.TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
sát và nêu
1. Trình Quan
bày trang
văn bản
nhận xét về cách
- Chọn hướngtrình
trang: bày của hai
+ Trang đứng
trang văn bản sau?
+ Trang nằm ngang

A) Trang

đứng

B) Trang

4
nằm ngang

Bài 18.TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN

1. Trình bày trang văn bản

Lề trên
1

- Đặt lề trang:
+ Lề trái
Hãy cho biết
+ Lề phải
trang văn bản
+ Lề trên
gồm những+ Lề dưới
thành phần
nào?

Lề trái

3

Lề phải

4

2

Lề dưới

5

Bài 18.TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN

1. Trình bày trang văn bản
Lề đoạn văn

phân cách
- Lề đoạnEm
vănhãy
là khoảng
tương đối
củađâu
đoạnlàvăn
biệt
lề bản
đến lề trang.
trang, đâu là lề
đoạn văn?
Lề trang
- Lề trang là biên ngoài của
vùng chứa văn bản.

6

Bài 18.TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN

1. Trình bày trang văn bản

Theo em các yêu
cầubày
cơ trang
bản văn
khibản:
Các yêu cầu cơ bản khi trình
trình
bày
trang
* Chọn hướng trang:
trang
đứng,
trang nằm ngang.
văn bản là gì?
* Đặt lề trang: lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới.

7

Em hãy quan sát hình và cho biết đâu là lề đoạn văn?

Lề đoạn văn

Lề đoạn văn có thể “thò” ra ngoài lề trang

Tác dụng

Tác dụng của định
dạng kí tự là gì?

Tác dụng đến một hay một nhóm kí
tự được chọn.

Tác dụng của định Tác dụng với đoạn văn bản khi đưa
dạng đoạn văn bản con trỏ soạn thảo vào đoạn văn cần
là gì?
định dạng.
Tác dụng của trình Tác dụng với mọi trang của văn bản
bày trang văn bản tuy nhiên không cần chọn bất kỳ 1
đối tượng nào.
là gì?
9

Bài 18.TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN

1. Trình bày trang văn bản
Lưu ý:
- Đừng nhằm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính
từ lề trang và có thể thò ra ngoài lề trang.
- Nếu văn bản có nhiều trang, việc trình bày trang có tác
dụng đến mọi trang của văn bản.

10

Trình bày trang
văn bản

Chọn
hướng trang

Trang nằm
ngang

Trang
đứng

Lề
trái

Đặt lề
trang

Lề
dưới

Lề
phải

Lề
trên

11

Câu 1: Hãy cho biết tên các thành phần của trang văn bản
được đánh dấu bằng các chữ (A), (B), (C), (D)?

(B) Lề trên

Lề trái (A)

(C) Lề phải

Lề dưới (D)
12

Câu 2: Hãy phân biệt lề đoạn văn và lề trang trong
hình dưới đây:
Lề đoạn văn
1

Lề trang
2

Lề đoạn văn có thể “thò” ra
ngoài lề trang
13

Câu 3: Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề
đoạn văn bản?
Lề đoạn văn
- Lề trang văn bản là
biên ngoài của vùng
chứa văn bả...
TRƯỜNG THCS NHƠN NINH
MÔN: TIN HỌC
LỚP: 6/4
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ LUYẾN
-
-
?
1
Tin học lớp 6 - trình bày trang văn bản và in - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học lớp 6 - trình bày trang văn bản và in - Người đăng: phuongluyen1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tin học lớp 6 - trình bày trang văn bản và in 9 10 303