Ktl-icon-tai-lieu

Tin học quản lý

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trao đổi học tập
• Giảng viên: Th.S NGÔ CAO ĐỊNH
• Email: ngocaodinh@yahoo.com
• Cách viết mail:

MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ

Khoa Tin Học Quản Lý

Tin Học Quản Lý

– Subject bắt đầu bằng: [monTHQL] ...
– VD: [monTHQL] Tại sao lệnh truy vấn này sai?

1

Khoa Tin Học Quản Lý

Chương trình học
•
•
•
•
•
•
•
•

Tin Học Quản Lý

2

Hình thức thi

Chương 1: Cơ sở dữ liệu
Chương 2: Tạo CSDL và bảng trên Access
Chương 3: Thao tác trên bảng (table)
Chương 4: Tạo bảng nâng cao
Chương 5: Tạo liên kết
Chương 6: Tạo Form
Chương 7: Tạo Query
Chương 8: Tạo Report

Khoa Tin Học Quản Lý

Tin Học Quản Lý

• Quá trình: Làm đồ án môn học 20%.
• Thi giữ kỳ: Thuc hanh 20%.
• Thi cuối kỳ: Trắc nghiệm 60%.

3

Khoa Tin Học Quản Lý

Tin Học Quản Lý

4

Tài liệu tham khảo
• Tạ Minh Châu, Tin học quản lý, NXB ĐHQG
• Các giáo trình Access.

Chương 1:

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Khoa Tin Học Quản Lý

Tin Học Quản Lý

5

Khoa Tin Học Quản Lý

Tin Học Quản Lý

6

1

1. Vấn đề 1

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.

Đặt vấn đề
Khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL)
Một số khái niệm cần quan tâm
Các thao tác thường thực hiện trên CSDL
Thiết kế CSDL

Khoa Tin Học Quản Lý

Tin Học Quản Lý

• Một cửa hàng bán đồ nội thất cần quản lý việc
bán hàng. Làm cách để thực hiện?
– Việc quản lý này dựa trên loại giấy tờ nào?
– Thông tin gì cần quản lý?
– Cách tổ chức như thế nào?
• Dùng kẹp giấy?
• Dùng sổ sách?
• Dùng máy tính: Word, Excel, ...?

7

Khoa Tin Học Quản Lý

1. Vấn đề 1

Tin Học Quản Lý

8

1. Vấn đề 1 (tt)

• Hóa đơn

• Tổ chức thông tin bán hàng thành bảng
MaHD TenKH

Số Hóa Đơn (Seri): 00001
Họ tên: Võ Văn An
Địa chỉ: 23 Nguyễn Du
Ngày mua: 23/03/2011
STT

Tên hàng

1

Bàn gỗ ăn cơm vuông

Số lượng
1

Đơn giá
5.000.000

5.000.000

2

Ghế gỗ lim

6

300.000

1.800.000

Tổng cộng

Ngày

Tên hàng

00001 Võ Văn An 23 Nguyễn Du

Địa Chỉ

23/03/2011

Bàn gỗ ăn
cơm vuông

SL

1 5.000.000 5.000.000

DG

TT

00001 Võ Văn An 23 Nguyễn Du

23/03/2011

Ghế gỗ lim

6

300.000 1.800.000

00002 ...

Thành Tiền

...

...

• Nhận xét:
– TenKH, Địa Chỉ, Ngày, Tên Hàng bị lặp đi lặp lại.

6.800.000

• Làm sao để quản lý các hóa đơn này?
Khoa Tin Học Quản Lý

Tin Học Quản Lý

9

Khoa Tin Học Quản Lý

1. Vấn đề 1 (tt)

• Tổ chức thông tin bán hàng thành bảng
HoaDon

HoaDon
Địa Chỉ

00001 Võ Văn An 23 Nguyễn Du

Ngày

MaHD TenKH

23/03/2011

00001 Võ Văn An 23 Nguyễn Du

Địa Chỉ

Ngày
23/03/2011

00002 ...

00006 Phan Nam 23 Lê Duẩn

26/04/2011

...

00009 Võ Văn An 23 Nguyễn Du

26/04/2011

...

...
ChiTietHoaDon
MaHD Tên hàng

...

ChiTi...
1
Khoa Tin Hc Qun Lý Tin Hc Qun Lý 1
MÔN TIN HC QUN LÝ
Trao đổi hc tp
•Ging viên: Th.S NGÔ CAO ĐỊNH
Email: ngocaodinh@yahoo.com
Cách viết mail:
Subject bt đầu bng: [monTHQL] ...
VD: [monTHQL] Ti sao lnh truy vn này sai?
Khoa Tin Hc Qun Lý Tin Hc Qun Lý 2
Chương trình hc
•Chương 1: Cơ s d liu
•Chương 2: To CSDL và bng trên Access
•Chương 3: Thao tác trên bng (table)
•Chương 4: To bng nâng cao
•Chương 5: To liên kết
•Chương 6: To Form
•Chương 7: To Query
•Chương 8: To Report
Khoa Tin Hc Qun Lý Tin Hc Qun Lý 3
Hình thc thi
Quá trình: Làm đồ án môn hc 20%.
Thi gi k: Thuc hanh 20%.
•Thi cui k: Trc nghim 60%.
Khoa Tin Hc Qun Lý Tin Hc Qun Lý 4
Tài liu tham kho
•T Minh Châu, Tin hc qun lý, NXB ĐHQG
Các giáo trình Access.
Khoa Tin Hc Qun Lý Tin Hc Qun Lý 5 Khoa Tin Hc Qun Lý Tin Hc Qun Lý 6
CƠ S D LIU
Chương 1:
Tin học quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học quản lý - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tin học quản lý 9 10 292