Ktl-icon-tai-lieu

Tổ hợp phím tắt

Được đăng lên bởi chauhongha
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ hợp phím tắt

Ý nghĩa

Ctrl+1

Hiển thị hộp thoại Format Cell (một tay chuột, một tay
Ctrl+1 giống như dùng Cad vậy)

Ctrl+[

Lần ngược liên kết công thức. Ví dụ: trong 1 đơn giá, giá
vật liệu được nối từ bảng vật tư, bạn bấm tổ hợp phím này
để kiểm tra xem nối có chính xác không

F5+Enter

Quay ngược lại vị trí trước khi bấm Ctrl+[

ESC

Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

F4 hay Ctrl+Y

Lặp lại thao tác vừa làm (Ví dụ: Bấm Ctrl+1, chọn 1 loạt
các định dạng, chọn sang ô khác bấm F4 sẽ lặp lại toàn bộ
định dạng)

Alt + Enter

Ngắt dòng trong ô (nếu muốn nhập dữ liệu trên nhiều dòng
trong 1 ô)

Ctrl + D

Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới

Ctrl + R

Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

Tab

Ghi dữ liệu và chuyển qua phải vùng chọn (dùng phím này
khi nhập dữ liệu nhanh hơn)

Shift + Enter

Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên

Shift + Tab

Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái

F2

Về chế độ hiệu chỉnh dữ liệu trong ô. Ví dụ: Trong Dự
toán GXD bạn muốn chỉnh sửa, khối lượng hoặc tên công
việc thì ấn F2

Ctrl + F3

Đặt tên cho vùng chọn

F3

Dán một tên đã đặt trong công thức

F9

Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở

Shift + F9

Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành

Alt + =

Chèn công thức AutoSum

Ctrl + ;

Cập nhật ngày tháng

Ctrl + Shift + :

Nhập thời gian

Ctrl+K

Chèn một Hyperlink

Tổ hợp phím tắt

Ý nghĩa

Ctrl + Shift + ”

Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện
hành

Ctrl + ”

Chép công thức, link, dữ liệu của ô phía trên vào vị trí con
trỏ của ô hiện hành

Ctrl + A

Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào
công thức

Ctrl + Shift + A

Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm
vào công thức

Ctrl + Shift + ~

Định dạng số kiểu General

Ctrl + Shift + $

Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + %

Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

Ctrl + Shift + ^

Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + #

Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

Ctrl + Shift + ?

Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + &

Thêm đường viền ngoài

Ctrl + Shift + -

Bỏ đường viền

Ctrl + B

Bật tắt định dạng chữ đậm

Ctrl + I

Bật tắt định dạng chữ nghiêng

Ctrl + U

Bật tắt định dạng chữ gạch dưới

Ctrl + 5

Bật tắt định dạng chữ gạch giữa

Ctrl + 9

Ẩn dòng

Ctrl + Shift + (

Hiển thị dòng ẩn

...
Tổ hợp phím tắt Ý nghĩa
Ctrl+1 Hiển thị hộp thoại Format Cell (một tay chuột, một tay
Ctrl+1 giống như dùng Cad vậy)
Ctrl+[ Lần ngược liên kết công thức. Ví dụ: trong 1 đơn giá, giá
vật liệu được nối từ bảng vật tư, bạn bấm tổ hợp phím này
để kiểm tra xem nối có chính xác không
F5+Enter Quay ngược lại vị trí trước khi bấm Ctrl+[
ESC Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa làm (Ví dụ: Bấm Ctrl+1, chọn 1 loạt
các định dạng, chọn sang ô khác bấm F4 sẽ lặp lại toàn bộ
định dạng)
Alt + Enter Ngắt dòng trong ô (nếu muốn nhập dữ liệu trên nhiều dòng
trong 1 ô)
Ctrl + D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl + R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Tab Ghi dữ liệu và chuyển qua phải vùng chọn (dùng phím này
khi nhập dữ liệu nhanh hơn)
Shift + Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên
Shift + Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái
F2 Về chế độ hiệu chỉnh dữ liệu trong ô. Ví dụ: Trong Dự
toán GXD bạn muốn chỉnh sửa, khối lượng hoặc tên công
việc thì ấn F2
Ctrl + F3 Đặt tên cho vùng chọn
F3 Dán một tên đã đặt trong công thức
F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
Shift + F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt + = Chèn công thức AutoSum
Ctrl + ; Cập nhật ngày tháng
Ctrl + Shift + : Nhập thời gian
Ctrl+K Chèn một Hyperlink
Tổ hợp phím tắt - Trang 2
Tổ hợp phím tắt - Người đăng: chauhongha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tổ hợp phím tắt 9 10 692