Ktl-icon-tai-lieu

Tổng đài alcatel 4400

Được đăng lên bởi ThẰng KU ÓM
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Training Alcatel 4400 Ch¬ng I - Giíi thiÖu chung vÒ tæng ®μi Alcatel
htt
p
://www.ebook.edu.vn - 1 -
Ch¬ng I
giíi thiÖu chung vÒ tæng ®μi alcatel 4400
ALCATEL 4400 lμ hÖ thèng th«ng tin tho¹i, mét thÕ hÖ míi dùa trªn kh¸i niÖm
" Crystal ". CÊu tróc phÇn mÒm dùa trªn m« h×nh Client/Server, vμ ®îc ®iÒu khiÓn bëi hÖ
®iÒu hμnh LINUX . CÊu tróc phÇn cøng dùa trªn c«ng nghÖ ACT .
1.1 - Giíi thiÖu vÒ c«ng nghÖ ACT
1.1.1 - CÊu tróc m¹ng tinh thÓ cña Alcatel
ACT lµ mét khèi cã cÊu tróc kiÓu tinh thÓ , bao gåm nhiÒu nót, mçi nót cã thÓ xem
nh mét board ®îc liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau th«ng qua c¸c giao tiÕp chuÈn, t¹o thµnh c¸c
®êng líi. Tèi ®a cã 28 board, vËy mçi board cã thÓ nèi ®îc tèi ®a 27 ®êng truyÒn dÉn
®Õn c¸c board kh¸c nhau. H¬n n÷a mçi mét board cã mét bé xö lý, chuyÓn m¹ch, phô trî,
cÊp nguån riªng, vµ trao ®æi víi trung t©m c¬ së d÷ liÖu cña m¸y chñ th«ng qua sù ®iÒu
khiÓn cña CPU chÝnh. Nhê c«ng nghÖ nµy mµ hÖ thèng ALCATEL 4400 kh«ng x¶y ra
trêng hîp nghÏn ®êng th«ng, linh ho¹t cho viÖc truyÒn dÉn th«ng tin. MÆt kh¸c , nhê ®ã
mµ dÔ dµng cho viÖc më réng dung lîng vµ më réng m¹ng.
Gi¸ c¶ hîp lý ®èi víi dung lîng nhá (tõ 50 ngêi sö dông) vµ ®èi víi c¸c lo¹i
dÞch vô tho¹i th«ng thêng.
Hç trî c¸c lo¹i dÞch vô míi nh: voice mail, voice guider, paging,
mobile/DECT,...
ThÝch hîp víi m¹ng chuyÓn m¹ch gãi vµ c¸c m¹ng b¨ng réng.
Tổng đài alcatel 4400 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng đài alcatel 4400 - Người đăng: ThẰng KU ÓM
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổng đài alcatel 4400 9 10 47