Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG HỢP VỀ HIDROCACBON

Được đăng lên bởi lequyentt3-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi TËp TỔNG HỢP VỀ HIDROCACBON
I. CHUỔI PHẢN ỨNG – ĐIỀU CHẾ:
1. Hoàn thành các chuổi phản ứng sau:
a. Al4C3 → CH4 → C2H2 → C4H4→ C4H6 → Cao su Buna (poli butađien)
b. n-butan → metan → axetilen → benzen → toluen → thuốc nổ TNT.
2. Từ đất đèn và các chất vô cơ khác hãy điều chế: nhựa PE, nhựa PVC, nhựa PP .
II. NHẬN BIẾT .
3. Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học:
a. CH4, C2H4, C2H2, CO2
b. n-butan, but-1-in, buta-1,3-đien
c. pent-1-en, pent-1-in, pentan
III. CẤU TẠO – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC ĐẶC TRƯNG
4. Dãy chất hidrocacbon mạch hở nào sau đây chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử:
A. CH4, C5H12, C5H10, C10H22
B. C3H8, C4H8, C8H18.
C. C4H10, C8H14, C2H2
D. CH4, C17H36, C5H12
5. Dãy chất hidrocacbon mạch hở nào sau đây có chứa một liên kết đôi trong phân tử:
A. C2H4, C5H12, C5H10, C10H20
B. C3H6, C4H8, C8H16.
C. C6H6, C8H14, C2H2
D. C2H2, C17H36, C5H10
6. Cho 2-metylbutan tác dụng với khí clo ( tỉ lệ mol 1:1) thì thu được số dẩn xuất clo là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
7. Cho 2-metylpentan tác dụng với khí clo ( tỉ lệ mol 1:1) thì thu được sản phẩm chính là:
A. 1-clo-2-metylpentan
B. 2-clo-2-metylpentan
C. 3-clo-2-metylpentan
D. 4-clo-2-metylpentan.
8. Khi cho isopentan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1 sản phẩm chính thu được là
A. 2-brom-2-metylbutan
B. 1-brompentan
C. 1,3-đibrompentan
D. 2,3-đibrompentan
9. Cho 2 anken có CTPT là C3H6 và C4H8 khi phản ứng với HCl thu được 3 sản phẩm. Vậy hai anken là:
A. propilen và but-1-en
B. propilen và but-2-en
C. propen và but-1-en
D. propilen và iso butilen.
10. Cho các chất: but-1-en, etilen, propilen cùng phản ứng với HBr sẻ thu được số sản phầm là:
A. 3
B. 4
C. 6
D. 5
IV. TOÁN
11. Đốt cháy hoàn toàn m gam hổn hợp gồm: etilen, metan, propilen thu được 3,36 lit CO2 (đktc) và 2,88 g
H2O. Giá trị m là:A. 21,2 gam
B. 2,12 gam
C. 1,8 gam
D. 1,9 gam
12. Đốt cháy một hỗn hợp 4 hydrocacbon ta thu được 8,96l CO2 (đktc) và 9 gam H2O. khối lượng của các
hidrocacbon đã tham gia phản ứng là : A. 5,8 gam
B. 5 gam
C. 4,8 gam
D. 3,92 gam
13. Đốt cháy hoàn toàn m gam hổn hợp gồm: etilen, metan, propilen thu được 3,36 lit CO2 (đktc) và 2,88 g
H2O. Thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng (đktc) là:
A. 5,152 lit
B. 4,48 lit
C. 5,6 lit
D. 8,96 lít
14. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A thu được 3,36 lít CO2(đktc) và 3,6 gam H2O. Khối lượng của A và thể
tích khí oxi (đktc) tham gia phản ứng là:
A. 2,2 gam , 7,84 lit B. 2,2 gam, 5,6 lit
C. 2,0 gam và 5,6 lít
D 1,8 gam, 7,84 lit
15. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon mạch vòng thu được 2,2 g...
Bµi TËp TỔNG HỢP VỀ HIDROCACBON
I. CHUỔI PHẢN ỨNG – ĐIỀU CHẾ:
1. Hoàn thành các chuổi phản ứng sau:
a. Al
4
C
3
→ CH
4
→ C
2
H
2
→ C
4
H
4
→ C
4
H
6
→ Cao su Buna (poli butađien)
b. n-butan → metan → axetilen → benzen → toluen → thuốc nổ TNT.
2. Từ đất đèn và các chất vô cơ khác hãy điều chế: nhựa PE, nhựa PVC, nhựa PP .
II. NHẬN BIẾT .
3. Nhận biết các chất sau bằng phương pháp hoá học:
a. CH
4
, C
2
H
4
, C
2
H
2
, CO
2
b. n-butan, but-1-in, buta-1,3-đien
c. pent-1-en, pent-1-in, pentan
III. CẤU TẠO – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC ĐẶC TRƯNG
4. Dãy chất hidrocacbon mạch hở nào sau đây chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử:
A. CH
4
, C
5
H
12,
C
5
H
10
, C
10
H
22
B. C
3
H
8
, C
4
H
8
, C
8
H
18.
C. C
4
H
10,
C
8
H
14
, C
2
H
2
D. CH
4
, C
17
H
36,
C
5
H
12
5. Dãy chất hidrocacbon mạch hở nào sau đây có chứa một liên kết đôi trong phân tử:
A. C
2
H
4
, C
5
H
12,
C
5
H
10
, C
10
H
20
B. C
3
H
6
, C
4
H
8
, C
8
H
16.
C. C
6
H
6,
C
8
H
14
, C
2
H
2
D. C
2
H
2
, C
17
H
36,
C
5
H
10
6. Cho 2-metylbutan tác dụng với khí clo ( tỉ lệ mol 1:1) thì thu được số dẩn xuất clo là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
7. Cho 2-metylpentan tác dụng với khí clo ( tỉ lệ mol 1:1) thì thu được sản phẩm chính là:
A. 1-clo-2-metylpentan B. 2-clo-2-metylpentan
C. 3-clo-2-metylpentan D. 4-clo-2-metylpentan.
8. Khi cho isopentan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1:1 sản phẩm chính thu được là
A. 2-brom-2-metylbutan B. 1-brompentan
C. 1,3-đibrompentan D. 2,3-đibrompentan
9. Cho 2 anken có CTPT là C
3
H
6
và C
4
H
8
khi phản ứng với HCl thu được 3 sản phẩm. Vậy hai anken là:
A. propilen và but-1-en B. propilen và but-2-en
C. propen và but-1-en D. propilen và iso butilen.
10. Cho các chất: but-1-en, etilen, propilen cùng phản ứng với HBr sẻ thu được số sản phầm là:
A. 3 B. 4 C. 6 D. 5
IV. TOÁN
11. Đốt cháy hoàn toàn m gam hổn hợp gồm: etilen, metan, propilen thu được 3,36 lit CO
2
(đktc) và 2,88 g
H
2
O. Giá trị m là:A. 21,2 gam B. 2,12 gam C. 1,8 gam D. 1,9 gam
12. Đốt cháy một hỗn hợp 4 hydrocacbon ta thu được 8,96l CO
2
(đktc) và 9 gam H
2
O. khối lượng của các
hidrocacbon đã tham gia phản ứng là : A. 5,8 gam B. 5 gam C. 4,8 gam D. 3,92 gam
13. Đốt cháy hoàn toàn m gam hổn hợp gồm: etilen, metan, propilen thu được 3,36 lit CO
2
(đktc) và 2,88 g
H
2
O. Thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng (đktc) là:
A. 5,152 lit B. 4,48 lit C. 5,6 lit D. 8,96 lít
14. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A thu được 3,36 lít CO
2
(đktc) và 3,6 gam H
2
O. Khối lượng của A và thể
tích khí oxi (đktc) tham gia phản ứng là:
A. 2,2 gam , 7,84 lit B. 2,2 gam, 5,6 lit C. 2,0 gam và 5,6 lít D 1,8 gam, 7,84 lit
15. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon mạch vòng thu được 2,2 g CO
2
và 0,9 g H
2
O. A là
A. Anken B. Xicloankan C. Ankađien D. Anken hoặc xicloankan
16. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thì thu được 11,2 lít
CO
2
(ĐKTC ) và 12,6 gam H
2
O.Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào ?
A. Ankan B.Anken C. Ankin D. Aren .
17. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 1,76 g CO
2
và 0,54 gam H
2
O. X là
A. Ankan B. Anken C. xicloanken d. ankin
18. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,72g ankan X thu được 1,12 lít khí CO
2
(đktc). Công thức phân tử của X là
trường hợp nào sau đây:
A. C
4
H
10
B. C
5
H
10
C. C
5
H
12
D. C
4
H
8
Và số đồng phân của X là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Trang 1
TỔNG HỢP VỀ HIDROCACBON - Trang 2
TỔNG HỢP VỀ HIDROCACBON - Người đăng: lequyentt3-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TỔNG HỢP VỀ HIDROCACBON 9 10 717