Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan :Assembly

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Assembly

Slide  1

Nội dung
 Khái niệm và đặc điểm của Assemblies
 Cấu trúc một Assembly
 Assemblies chứa trong tập tin
 Assemblies chứa trong nhiều tập tin

 Assembly dùng riêng (Private Assemblies)
 Tạo và sử dụng Assembly
 Tập tin cấu hình cho Assembly dùng riêng

 Assembly dùng chung (Shared Assemblies)
 Tạo và sử dụng Assembly
 Tập tin cấu hình cho Assembly dùng chung

Slide  2

Khái niệm Assembly
 Assembly là một khối mã được xây dựng sẵn trong .NET 
Framework.
 Assembly là một đơn vị cơ bản trong quá trình triển khai, kiểm 
soát phiên bản, việc tái sử dụng, phạm vi hoạt động và các 
điều khoản bảo  mật.
 Một asembly có thể chứa một tập hợp gồm một hay nhiều file 
chứa phần mã lệnh hoặc tài nguyên (như ảnh hoặc dữ liệu 
XML). 
 Assembly là một file có đuôi mở rộng là .dll hoặc .exe

Slide  3

Đặc điểm của Assembly

 Tăng khả năng sử dụng lại code
 Assembly là 1 đơn vị phiên bản bao gồm 4 
phần:
 <major>.<minor>.<build>.<revision>
 Nó cho phép nhiều phiên bản của cùng 1 
assembly cùng tồn tại trên 1 máy duy nhất.

 Assembly là một phần tự mô tả vì nó thể hiện 
các thông tin bản thân assembly để có thể 
được sử dụng các chức năng một cách chính 
xác.
Slide  4

Đặc điểm của Assembly

 Assembly có thể được cấu hình (private hoặc 
shared). 

 Private assembly: 
 Shared assembly: là thư viện có thể được sử dụng 
bởi nhiều ứng dụng trên cùng 1 máy và được lưu 
trong thư mục đặc biệt (GAC). Có thể sử dụng tập 
tin cấu hình XML để chỉ đến vị trí của assembly 
hoặc phiên bản assembly sử dụng trong ứng 
dụng.

Slide  5

Assembly dùng chung 
(Shared Assemblies)
 Ứng dụng nếu không cập nhật version 2.0.0.0 thì 
vẫn sử dụng được version 1.0.0.0
 Nếu muốn ứng dụng tham chiếu đến assembly 
version mới thì xây dựng tập tin .config như sau:

Assembly dùng chung 
(Shared Assemblies)
Tập tin cấu hình cho ứng dụng nếu tham chiếu đến 
nhiều assembly:

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan :Assembly - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng quan :Assembly 9 10 25