Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về học máy

Được đăng lên bởi nghoa90
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƢƠNG 1: Tổng quan về học máy
1.1. Tổng quan
Học máy (Machine Learning) là một ngành khoa học nghiên cứu các thuật
toán cho phép máy tính có thể học được các khái niệm (concept).
Phân loại: Có hai loại phương pháp học máy chính
Phương pháp quy nạp: Máy học/phân biệt các khái niệm dựa trên dữ
liệu đã thu thập được trước đó. Phương pháp này cho phép tận dụng
được nguồn dữ liệu rất nhiều và sẵn có.
Phương pháp suy diễn: Máy học/phân biệt các khái niệm dựa vào các
luật. Phương pháp này cho phép tận dụng được các kiến thức chuyên
ngành để hỗ trợ máy tính.
Hiện nay, các thuật toán đều cố gắng tận dụng được ưu điểm của hai phương
pháp này.
Các ngành khoa học liên quan:
Lý thuyết thống kê: các kết quả trong xác suất thống kê là tiền đề cho
rất nhiều phương pháp học máy. Đặc biệt, lý thuyết thống kê cho phép
ước lượng sai số của các phương pháp học máy.
Các phương pháp tính: các thuật toán học máy thường sử dụng các tính
toán số thực/số nguyên trên dữ liệu rất lớn. Trong đó, các bài toán như:
tối ưu có/không ràng buộc, giải phương trình tuyến tính v.v… được sử
dụng rất phổ biến.
Khoa học máy tính: là cơ sở để thiết kế các thuật toán, đồng thời đánh
giá thời gian chạy, bộ nhớ của các thuật toán học máy.
Các nhóm giải thuật học máy:
Học có giám sát: Máy tính được xem một số mẫu gồm đầu vào (input)
và đầu ra (output) tương ứng trước. Sau khi học xong các mẫu này,
máy tính quan sát một đầu vào mới và cho ra kết quả.
Học không giám sát: Máy tính chỉ được xem các mẫu không có đầu ra,
sau đó máy tính phải tự tìm cách phân loại các mẫu này và các mẫu
mới.
Học nửa giám sát: Một dạng lai giữa hai nhóm giải thuật trên.
Học tăng cường: Máy tính đưa ra quyết định hành động (action) và
nhận kết quả phản hồi (response/reward) từ môi trường (environment).
Sau đó máy tính tìm cách chỉnh sửa cách ra quyết định hành động của
mình.

1.2Các ứng dụng của học máy
Ứng dụng: Học máy có ứng dụng rộng khắp trong các ngành khoa học/sản
xuất, đặc biệt những ngành cần phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ. Một số
ứng dụng thường thấy
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing): xử lý văn
bản, giao tiếp người – máy, …
Nhận dạng (Pattern Recognition): nhận dạng tiếng nói, chữ viết tay,
vân tay, thị giác máy (Computer Vision) …
Tìm kiếm (Search Engine)
Chẩn đoán trong y tế: phân tích ảnh X-quang, các hệ chuyên gia chẩn
đoán tự động.
Tin sinh học: phân loại chuỗi gene, quá trình hình thành gene/protein
Vật lý: phân tích ảnh thiên văn, tác động giữa các hạt …
Phát hiện gian lận tài chính...
CHƢƠNG 1: Tổng quan về học máy
1.1 . Tổng quan
Học máy (Machine Learning) là một ngành khoa học nghiên cứu các thuật
toán cho phép máy tính có thể học được các khái niệm (concept).
Phân loại: Có hai loại phương pháp học máy chính
Phương pháp quy nạp: Máy học/phân biệt các khái niệm dựa trên dữ
liệu đã thu thập được trước đó. Phương pháp này cho phép tận dụng
được nguồn dữ liệu rất nhiều và sẵn có.
Phương pháp suy diễn: Máy học/phân biệt các khái niệm dựa vào c
luật. Phương pháp này cho phép tận dụng được các kiến thức chuyên
ngành để hỗ trợ máy tính.
Hiện nay, các thuật toán đều cố gắng tận dụng được ưu điểm của hai phương
pháp này.
Các ngành khoa học liên quan:
thuyết thống kê: các kết quả trong xác suất thống tiền đcho
rất nhiều phương pháp học máy. Đặc biệt, lý thuyết thống kê cho phép
ước lượng sai số của các phương pháp học máy.
Các phương pháp tính: các thuật toán học máy thường sử dụng các tính
toán số thực/số nguyên trên dữ liệu rất lớn. Trong đó, các bài toán như:
tối ưu có/không ràng buộc, giải phương trình tuyến tính v.v… được sử
dụng rất phổ biến.
Khoa học máy nh: sở để thiết kế các thuật toán, đồng thời đánh
giá thời gian chạy, bộ nhớ của các thuật toán học máy.
Các nhóm giải thuật học máy:
Học giám sát: Máy tính được xem một số mẫu gồm đầu vào (input)
đầu ra (output) tương ứng trước. Sau khi học xong các mẫu này,
máy tính quan sát một đầu vào mới và cho ra kết quả.
Học không giám sát: Máy tính chỉ được xem các mẫu không đầu ra,
sau đó máy tính phải tự tìm cách phân loại các mẫu này các mẫu
mới.
Học nửa giám sát: Một dạng lai giữa hai nhóm giải thuật trên.
Học tăng cường: Máy tính đưa ra quyết định hành động (action) và
nhận kết quả phản hồi (response/reward) từ môi trường (environment).
Sau đó máy tính tìm cách chỉnh sửa cách ra quyết định hành động của
mình.
tổng quan về học máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan về học máy - Người đăng: nghoa90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
tổng quan về học máy 9 10 603