Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về khoa học Trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi hangnga
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 4525 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Trần Uyên Trang

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I:
TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
I.
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Năm 1950, Alan Turing – nhà toán học người Anh đã công bố công trình nghiên
cứu khoa học của ông “Tính toán một cách máy móc và một cách thông minh”
(Computing Machinery and Intelligence). Ông đã đưa ra trò chơi “Turing Test” như là
một cách để nhận dạng máy tính thông minh. Trong trò chơi này một hoặc nhiều người
có thể đặt các câu hỏi về bất kỳ lĩnh vực nào cho hai đối tượng dấu mặt: một người và
một máy tính. Người đặt câu hỏi sẽ dựa vào câu trả lời để xác định đối tượng trả lời là
người hay máy. Nếu có thể liên tục làm cho người phỏng vấn nghĩ rằng các câu trả lời
là của con người thì máy tính đó được xem là thông minh. Đó là mốc lịch sử được
công nhận là thời điểm bắt đầu phát triển của lĩnh vực khoa học Trí tuệ nhân tạo.
Từ đó một loạt những chương trình ra đời, một trong những chương trình ứng
dụng to lớn nhất của những năm 50 là chương trình trò chơi cờ vua (của Arthur
Samuel).
Hai ngôn ngữ lập trình thông minh trong lĩnh vực này cũng đươc phát triển vào
những năm 50. Đầu tiên là IPL được Newell, Simon, và Shaw đưa ra trong quá trình
thiết kế “Lý luận logic” (Logic Theorist). IPL là ngôn ngữ xử lý danh sách và sau này
được thay thế bởi một ngôn ngữ được nhiều người biết đến là ngôn ngữ LISP. LISP
được John McCarthy, một trong những người tiên phong của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
đưa ra tại phòng thí nghiệm MIT vào cuối những năm 50 và được xem như là ngôn
ngữ được chọn lựa cho những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.
Thập niên 60 được xem như là thời kỳ thịnh vượng nhất của trí tuệ nhân tạo. Một
loạt những chương trình thông minh được xây dựng:
- Năm 1961 chương trình tính tích phân bất định
- Năm 1963 các chương trình heuristics
-

Năm 1964 chương trình giải phương trình đại số sơ cấp

-

Năm 1966 chương trình phân tích và tổng hợp tiếng nói

-

Năm 1968 chương trình điều khiển người máy (robot) theo đồ án “Mắt-Tay”,
chương trình học nói.

-

Năm 1972, Alain Calmerauer đưa ra ngôn ngữ lập trình Prolog

-

Năm 1981, dự án của Nhật Bản xây dựng các máy tính thế hệ 5, lấy ngôn ngữ
Prolog làm ngôn ngữ cơ sở.

Trong những năm 1990, có nhiều sản phẩm dân dụng được chế tạo sử dụng kỹ thuật trí
tuệ nhân tạo mà cụ thể là máy giặt, máy ảnh, các hệ thống nhận dạng, xử lý ảnh, xử lý
tiếng nói…

 Khoa Tin học

Trang

1

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo

Trần Uyên Trang

II.
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO LÀ GÌ ?
Trí tuệ nhân ...
Giáo trình Trí tuệ nhân tạo Trần Uyên Trang
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I:
TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Năm 1950, Alan Turing nhà toán học người Anh đã công bố công trình nghiên
cứu khoa học của ông “Tính toán một cách máy móc một cách thông minh”
(Computing Machinery and Intelligence). Ông đã đưa ra trò chơi “Turing Test” như
một cách để nhận dạng máy tính thông minh. Trong trò chơi này một hoặc nhiều người
thể đặt các câu hỏi về bất kỳ lĩnh vực nào cho hai đối tượng dấu mặt: một người
một máy tính. Người đặt câu hỏi sẽ dựa vào câu trả lời để xác định đối tượng trả lời là
người hay máy. Nếu thể liên tục làm cho người phỏng vấn nghĩ rằng các câu trả lời
ca con người t máy tính đó được xem thông minh. Đó mốc lịch sử được
công nhận là thời điểm bắt đầu phát triển của lĩnh vực khoa học Trí tuệ nhân tạo.
Từ đó một loạt những chương trình ra đời, một trong những cơng trình ứng
dụng to lớn nhất của những năm 50 chương trình trò chơi cờ vua (của Arthur
Samuel).
Hai ngôn ngữ lập trình thông minh trong lĩnh vực này cũng đươc phát triển vào
những năm 50. Đầu tiên IPL được Newell, Simon, Shaw đưa ra trong quá trình
thiết kế “Lý luận logic” (Logic Theorist). IPL là ngôn ngữ xử danh sách sau này
được thay thế bởi một ngôn ngữ được nhiều người biết đến ngôn ngữ LISP. LISP
được John McCarthy, một trong những người tiên phong của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
đưa ra tại phòng thí nghiệm MIT vào cuối những năm 50 được xem như là ngôn
ngữ được chọn lựa cho những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.
Thập niên 60 được xem như thời kỳ thịnh ợng nhất của trí tuệ nhân tạo. Một
loạt những chương trình thông minh được xây dựng:
- Năm 1961 chương trình tính tích phân bất định
- Năm 1963 các chương trình heuristics
- Năm 1964 chương trình giải phương trình đại số sơ cấp
- Năm 1966 chương trình phân tích và tổng hợp tiếng nói
- Năm 1968 chương trình điều khiển người máy (robot) theo đồ án Mắt-Tay”,
chương trình học nói.
- Năm 1972, Alain Calmerauer đưa ra ngôn ngữ lập trình Prolog
- Năm 1981, dự án của Nhật Bản xây dựng c y tính thế hệ 5, lấy ngôn ngữ
Prolog làm ngôn ngữ cơ sở.
Trong những năm 1990, có nhiều sản phẩm dân dụng được chế tạo sử dụng kỹ thuật trí
tuệ nhân tạo mà cụ thể là máy giặt, máy ảnh, các hệ thống nhận dạng, xử lý ảnh, xử lý
tiếng nói…
Khoa Tin học Trang
1
Tổng quan về khoa học Trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về khoa học Trí tuệ nhân tạo - Người đăng: hangnga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Tổng quan về khoa học Trí tuệ nhân tạo 9 10 148