Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về lập trình web

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 1:
Tổng quan về lập trình
web
Lê Nhựt Trường
Email: lntruongcntt@gmail.com

Nội dung:


Giới thiệu về Internet



Web là gì?



Các thành phần của website



Cách hiện thị trang web



Lập trình web tĩnh và web động



Môi trường phát triển



Cài đặt và cấu hình WebServer

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

2

Internet là gì?


Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu;



có thể được truy cập công cộng, gồm các mạng
máy tính được liên kết với nhau;



Hệ thống truyền thông tin theo kiểu nối chuyển
gói dữ liệu (packet switching), dựa trên một giao
thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức
IP);



Bao gồm nhiều máy tính kết nối với nhau.

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

3

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

4

Web là gì?


Web là các dịch vụ phân tán cung cấp thông tin
Multimedia dựa trên HyperText.



Các ứng dụng web là sự kết hợp của nhiều yếu tố như
phần cứng, phần mềm, giao thức, ngôn ngữ và thành
phần giao diện.



Web hiện nay được áp dụng cho rất nhiều lĩnh vực khác
nhau như quảng cáo, báo chí, kinh doanh, diễn đàn,… Có
thể tiếp cận các ứng dụng web thông qua mạng Internet
hay Intranet.

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

5

Tạo project

28

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

28

Tạo project

29

Lê Nhựt Trường

Bài Giảng Lập Trình Web

29

...
Ch ng 1:ươ
T ng quan v l p trình
web
Lê Nh t Tr ng ườ
Email: lntruongcntt@gmail.com
B GIÁO D C & ĐÀO T O
TR NG Đ I H C C U LONGƯỜ
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
Tổng quan về lập trình web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về lập trình web - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tổng quan về lập trình web 9 10 900