Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về thiết kế web

Được đăng lên bởi Trương Phạm Thu Thủy
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1/29/2010 

TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ WEB 
PHẠM THẾ BẢO
ptbao@hcmus.edu.vn

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

Phần 1: Xác định mục đích, yêu cầu
của Website cần thiết kế 
Phần 2: Thiết kế giao diện 
Phần 3: Các thành phần  
cơ bản của Website 
Phần 4: Một số vấn đề cần  
quan tâm 

1 

1/29/2010 

Phần 1 ‐ Xác định mục đích, yêu cầu 
của Website cần thiết kế 
• Mục tiêu, yêu cầu cơ bản của WebSite 
• Đối tượng phục vụ 
• Chủ để của WebSite  

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

Mục tiêu, yêu cầu cơ bản 
• Đề  ra  mục  tiêu  khái  quát,  ngắn  gọn,  rõ  ràng  của 
Website cần thiết kế 
• Là  công  cụ  để  đánh  giá  sự  thành  bại  của  một 
Website 
• Mục  tiêu  phải  dài  hạn,  bao  trùm  toàn  bộ  kế  hoạch 
phát triển. 

2 

1/29/2010 

Đối tượng phục vụ 
• Xác định loại đọc giả chính của Website 
• Tìm hiểu về: 
o Sự hiểu biết 
o Trình độ 
o Sở thích 
o Kinh nghiệm duyệt Web … 
• Thiết  kế  tốt  =  thích  hợp  cho  một  dải  rộng 
các  loại  đọc  giả  có  trình  độ  và  nhu  cầu 
khách nhau 

Chủ đề  
• Giúp định hướng cho nhà thiết kế 
o Giáo dục 
o Huấn luyện (online trainning) 
o Tin tức 
o Giải trí 
o Diễn đàn trao đổi thảo luận 
o Mua bán, quản lý…. 
• ví dụ 

3 

1/29/2010 

Ví dụ ‐ Diễn đàn 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

Ví dụ ‐ Online training 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

4 

1/29/2010 

Ví dụ ‐ tin tức 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

Ví dụ ‐ Online Shopping 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

5 

1/29/2010 

Phần 2 ‐ Thiết kế giao diện 
• Điểm khác biệt giữa tài liệu thông thường và 
trang WEB 
• Một  số  vấn  đề  liên  quan  đến  việc  thiết  kế 
giao diện cơ bản 
• Thiết kế giao diện WebSite 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

Thiết kế giao diện Website 
Logo 

Header 

Menu 

Content 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

6 

1/29/2010 

2 x 2 Layout 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

Table within a table 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

7 

1/29/2010 

The outer table 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

The inner table 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

8 

1/29/2010 

The inner table 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

Centered with three columns 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

9 

1/29/2010 

Really complicated design! 

Phạm Thế Bảo ‐ ĐHKHTN Tp.HCM 

Điểm khác biệt giữa tài liệu thông 
thường và trang WEB 
• Giống  nhau:  phải  được  trải  qua  sự  phát  triển  và 
chuẩn hóa. 
• Khác  nhau:  các  mối  liên  kết  siêu  văn  bản, 
multimedia… 
 
ÆCho phép người đọc truy nhập đến một trang 
 
 
đơn lẻ mà không cần đến lời tựa đề.  
 
    Tìm kiếm nhanh và ...
1/29/2010
1
TNGQUANVTHITKWEB
PHM TH BO
ptbao@hcmus.edu.vn
PhmThếBo‐ĐHKHTNTp.HCM
Phn1:Xácđnhmcđích,yêucu
caWebsitecnthiếtkế
Phn2:Thiếtkếgiaodin
Phn3:Cácthànhphn
cơbncaWebsite
Phn4:Mtsvnđcn
quantâm
Tổng quan về thiết kế web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về thiết kế web - Người đăng: Trương Phạm Thu Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tổng quan về thiết kế web 9 10 458