Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về xử lý ảnh

Được đăng lên bởi Trần Quân
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Word to PDF - UnRegistered

( Word to PDF - Unregistered ) 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG…………………………………………………..5
1.1. Giới thiệu chung về rô bốt……………………………………………………..6
1.2. Giới thiệu rô bốt bám đối tượng…………………………………………….....6
1.3. Mục tiêu của đồ án…………………………………………………………......9
1.4. Giới hạn của đồ án…………………………………………………………....10
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ THƯ VIỆN OPENCV……….....11
2.1. Giới thiệu về xử lý ảnh......................................................................................12
2.1.1. Định nghĩa xử lý ảnh…………………………………………………...12
2.1.2. Các khái niệm liên quan………………………………………………..12
2.2. Thế nào là thị giác máy…………………………………………………….....16
2.3. Thư viện OpenCV………………………………………………………….....16
2.3.1. OpenCV là gì?.........................................................................................16
2.3.2. Vì sao lựa chọn OpenCV?.......................................................................17
2.3.3. Cấu trúc và nội dung OpenCV như thế nào?...........................................18
2.3.4. Các hàm I/O trong OpenCV…………………………………………....19
2.3.5. Các hàm thực hiện xử lý ảnh…………………………………………...21
2.3.6. Các hàm Histograms and Matching…………………………………....22
2.3.7. Hàm Contours………………………………………………………….22
2.3.8. Cơ sở toán học của thuật toán CamShift………………………………22
CHƯƠNG 3. LÝ THUYẾT LIÊN QUAN……………………………………………24
3.1. Cơ bản về Atmega32………………………………………………………….25
3.1.1. Atmega32 là gì?......................................................................................25
3.1.2. Sơ đồ chân của ATmega32…………………………………………….26
3.1.3. Giới thiệu về Timer/Counter 0 của ATmega32………………………..30
3.1.4. Bộ truyền nhận dữ liệu USART………………………………………..32

1

Word to PDF - UnRegistered

( Word to PDF - Unregistered ) 

3.2. Giao tiếp RS232……………………………………………………………...39

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ROBOT……………………………………...41
4.1. Phương án thiết kế 1:…………………………………………………………..42
4.1.1. Hình thể hiện…………………………………………………………….42
4.1.2. Ưu điểm……………………………………………………………….....42
4.1.3. Nhược điểm……………………………………………………………...42
4.2. Phương án thiết kế 2:…………………………………………………………....42
4.1.1. Hình thể hiện…………………………………………………………….42
4.1.2. Ưu điểm………………………………………………………………….43
4.1.3. Nhược điểm……………………………………………………………...43
4.3. Chọn phương án thiết kế và kết quả thi công…………………………………...43
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN……………………………….45
5.1....
( Word to PDF - Unregistered ) http://www.word-to-pdf.abdio.com/
Word to PDF - UnRegistered
http://www.word-to-pdf.abdio.com/
1
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG…………………………………………………..5
1.1. Giới thiệu chung về rô bốt……………………………………………………..6
1.2. Giới thiệu rô bốt bám đối tượng…………………………………………….....6
1.3. Mục tiêu của đồ án…………………………………………………………......9
1.4. Giới hạn của đồ án…………………………………………………………....10
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ THƯ VIỆN OPENCV……….....11
2.1. Giới thiệu về xử lý ảnh......................................................................................12
2.1.1. Định nghĩa xử lý ảnh…………………………………………………...12
2.1.2. Các khái niệm liên quan………………………………………………..12
2.2. Thế nào là thị giác máy…………………………………………………….....16
2.3. Thư viện OpenCV………………………………………………………….....16
2.3.1. OpenCV là gì?.........................................................................................16
2.3.2. Vì sao lựa chọn OpenCV?.......................................................................17
2.3.3. Cấu trúc và nội dung OpenCV như thế nào?...........................................18
2.3.4. Các hàm I/O trong OpenCV…………………………………………....19
2.3.5. Các hàm thực hiện xử lý ảnh…………………………………………...21
2.3.6. Các hàm Histograms and Matching…………………………………....22
2.3.7. Hàm Contours………………………………………………………….22
2.3.8. Cơ sở toán học của thuật toán CamShift………………………………22
CHƯƠNG 3. LÝ THUYẾT LIÊN QUAN……………………………………………24
3.1. Cơ bản về Atmega32………………………………………………………….25
3.1.1. Atmega32 là gì?......................................................................................25
3.1.2. Sơ đồ chân của ATmega32…………………………………………….26
3.1.3. Giới thiệu về Timer/Counter 0 của ATmega32………………………..30
3.1.4. Bộ truyền nhận dữ liệu USART………………………………………..32
Tổng quan về xử lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về xử lý ảnh - Người đăng: Trần Quân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Tổng quan về xử lý ảnh 9 10 195