Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm tin học văn phòng

Được đăng lên bởi tranthilehang38-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÛI TRAÉC NGHIEÄM – NGHEÀ TIN HOÏC VAÊN PHOØNG
Naêm hoïc 2007 – 2008
@@-Haõy choïn caâu hoûi ñuùng nhaát .
1). Ñeå keát thuùc vieäc trình dieãn trong PowerPoint, ta baám:
a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete
2). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 25 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc
=SQRT(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû:
a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME!
3). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn daïng coät (daïng thöôøng thaáy teân caùc trang
baùo vaø taïp chí), ta thöïc
hieän:
a). Insert - Column b). View - Column
c). Format - Column d). Table - Column
4). Baïn hieåu B-Virus laø gì ?
a). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo oå ñóa B:
b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän
c). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record )
d). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel
5). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - O laø:
a). Môû moät hoà sô môùi b). Ñoùng hoà sô ñang môû
c). Môû moät hoà sô ñaõ coù d). Löu hoà sô vaøo ñóa
Trắc nghiệm tin học văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm tin học văn phòng - Người đăng: tranthilehang38-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Trắc nghiệm tin học văn phòng 9 10 948