Ktl-icon-tai-lieu

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Được đăng lên bởi em_lanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách đánh giá

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
 Thực hành: 30%
 Bài tập: 20%
 Lý thuyết: 50%

ThS. Nguyễn Thị Thúy Loan

6/8/2010

Tài liệu tham khảo
[1]. Bài giảng của Nguyễn Thị Thúy Loan
[2]. Trí tuệ nhân tạo, Đỗ Trung Tuấn, NXB Giáo
dục, 1998.
[3]. Bạch Hưng Khang – Hoàng Kiếm, Trí tuệ nhân
tạo, NXB KHKT - 1989.
[4]. Lập trình C cho TTNT, 3C soft (dịch), NXB Đại
học và Trung học chuyên nghiệp Hà nội –
1990.
[5]. Trang web

6/8/2010

Nguyễn Thị Thúy Loan

3

Nguyễn Thị Thúy Loan

2

NỘI DUNG
 Các thuật giải tô màu đồ thị.
 Các thuật giải tìm kiếm trên đồ thị.
 Biểu diễn và xử lý tri thức.
 Phân lớp.

6/8/2010

Nguyễn Thị Thúy Loan

4

Bài toán

Chương I

 Cho một đồ thị gồm n đỉnh. Quan hệ giữa
đỉnh i và đỉnh j, kí hiệu Qhij, là 1 nếu đỉnh i
có nối với đỉnh j và 0 nếu ngược lại.
 Bài toán đặt ra là làm thế nào để tô màu đồ
thị sao cho không tồn tại hai đỉnh có quan hệ
với nhau được tô chung một màu với số màu
cần tô là ít nhất?

CÁC THUẬT GIẢI TÔ
MÀU ĐỒ THỊ
ThS. Nguyễn Thị Thúy Loan

6
6/8/2010

Bước 1: [Tô màu] Tô màu i (i bắt đầu xét từ 1) cho đỉnh
có bậc lớn nhất.
Bước 2: [Hạ bậc & cấm tô]
2.1. Bậc của đỉnh được tô màu i thì bậc:=0.
2.2. Bậc của đỉnh có quan hệ với đỉnh được tô màu i thì
bậc:= bâc – 1.
2.3. Cấm tô màu i cho đỉnh có quan hệ với đỉnh được tô
màu i.
Bước 3: Lặp lại bước 1 cho đến khi tất cả các đỉnh đều
8
được tô màu.

a
c
e

d
h
p

Tô 3 màu Ít nhất chưa?

7
6/8/2010

6

Thuật giải tô màu “Tối ưu”

Ví dụ
b

Nguyễn Thị Thúy Loan

Nguyễn Thị Thúy Loan

7

6/8/2010

Nguyễn Thị Thúy Loan

8

Ví dụ

Minh họa

Một công ty có 8 đài phát thanh A, B, C, D, E, F, G, H có
khoảng cách (km) được cho trong ma trận sau:
A

A

B

C

D

E

F

G

H

0

100

50

30

200

150

40

120

0

30

80

120

50

200

150

0

120

100

30

80

50

0

50

120

150

30

0

200

120

120

0

180

150

0

50

B
C

a

D

c

b

E

e

d

F
G

h

H

p

Do yêu cầu kỹ thuật nên các đài có khoảng cách  100km
không được dùng chung một trạm phát sóng. Hãy lắp đặt các
10
trạm phát sóng sao cho số trạm cần lắp là nhỏ nhất.

9
Nguyễn Thị Thúy Loan

6/8/2010

9

Giải quyết

Giải quyết
A
A
B

1. Xác định đồ thị
a) Đỉnh:
b) Cung:

0

0

B

C

100 50
0

C
D
E
F
G
H

D

E

F

G

2. Áp dụng thuật giải

H

30 200 150 40 120

30

80 120 50 200 150

0

120 100 30
0

80

để tô màu

50

50 120 150 30
0

200 120 120
0

180 150
0

Kết quả:

50
0

11
6/8/2010

Nguyễn Thị Thúy Loan

11

12
6/8/2010

Nguyễn Thị Thúy Loan...
TRÍ TU NHÂN TO
ThS. Nguyn Th Thúy Loan
6/8/2010
Nguyn Th Thúy Loan 2
Cách đánh giá
Thc hành: 30%
Bài tp: 20%
Lý thuyết: 50%
6/8/2010
Nguyn Th Thúy Loan 3
Tài liu tham kho
[1]. Bài ging ca Nguyn Th Thúy Loan
[2]. Trí tu nhân to, Đỗ Trung Tun, NXB Giáo
dc, 1998.
[3]. Bch Hưng Khang – Hoàng Kiếm, Trí tu nhân
to, NXB KHKT - 1989.
[4]. Lp trình C cho TTNT, 3C soft (dch), NXB Đại
hc và Trung hc chuyên nghip Hà ni –
1990.
[5]. Trang web
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-
Engineering-and-Computer-Science/index.htm
6/8/2010
Nguyn Th Thúy Loan 4
NI DUNG
Các thut gii tô màu đồ th.
Các thut gii tìm kiếm trên đồ th.
Biu din và x lý tri thc.
Phân lp.
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Người đăng: em_lanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 9 10 680