Ktl-icon-tai-lieu

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Artificial Intelligent

Khoa Công Nghệ Thông Tin
Đại Học Bách Khoa – Tp. HCM
ThS Nguyễn Cao Trí – caotri@dit.hcmut.edu.vn
KS Lê Thành Sách – ltsach@dit.hcmut.edu.vn

Ñaïi Hoïc Baùch Khoa - Tp.HCM - Baûn quyeàn  Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin

Thaùng 6/2001

Nội dung môn học – Giới thiệu


Chương 1: Giới thiệu
–
–
–
–



Ngành Trí tuệ nhân tạo là gì?
Mục tiêu nghiên cứu của ngành Trí tuệ nhân tạo
Lịch sử hình thành và hiện trạng
Turing Test

Chương 2: Logic vị từ
–
–

Mệnh đề & logic vị từ
Logic vị từ dưới góc nhìn của AI

Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM – 2001
Baûn quyeàn  Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin

Baøi giaûng “Trí tueä nhaân taïo” - Slide

2

Nội dung môn học – Các kỹ thuật tìm kiếm


Chương 3:Tìm kiếm trên không gian trạng thái
(State Space Search)
–
–
–



AI : Biểu diễn và tìm kiếm
Các giải thuật tìm kiếm trên không gian trạng thái
Depth first search (DFS) - Breath first search (BFS)

Chương 4:Tìm kiếm theo Heuristic
–
–
–
–

Heuristic là gì?
Tìm kiếm theo heuristic
Các giải thuật Best first search (BFS), Giải thuật A*
Chiến lược Minimax, Alpha Beta

Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM – 2001
Baûn quyeàn  Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin

Baøi giaûng “Trí tueä nhaân taïo” - Slide

3

Nội dung môn học – Kỹ thuật phát triển ứng dụng


Chương 5:Hệ luật sinh
–
–
–



Chương 6:Hệ chuyên gia
–
–
–



Tìm kiếm đệ qui
Hệ luật sinh: Định nghĩa và ứng dụng
Tìm kiếm trên hệ luật sinh
Giới thiệu về hệ chuyên gia
Mô hình hệ chuyên gia: dự trên luật, dựa trên frame
Phát triển một hệ chuyên gia

Chương 7:Biểu diển tri thức
–
–

Biểu diển tri thức trong AI: vai trò và ứng dụng
Các kỹ thuật biểu diển tri thức: semantic network, lưu đồ phụ thuộc khái
niệm, frame, script

Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM – 2001
Baûn quyeàn  Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin

Baøi giaûng “Trí tueä nhaân taïo” - Slide

4

Thực hành &Tài liệu tham khảo


Thực hành Prolog và CLISP
–
–
–



Prolog : Các giải thuật tìm kiếm
CLISP : Biểu diển tri thức
Bài tập lớn

Tài liệu tham khảo
–
–
–
–

Bài giảng “Trí tuệ nhân tạo” – ThS Nguyễn Cao Trí – KS Lê Thành Sách
Artificial Inteligent – George F. Luget & Cilliam A. Stubblefied
Giáo trình “Trí tuệ nhân tạo” – KS Nguyễn Đức Cường
Trí tuệ nhận tạo – Nguyễn Quang Tuấn – Hà nội

Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM – 2001
Baûn quyeàn  Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin

Baøi giaûng “Trí tueä nhaân taïo” - Slide

5

Lược đồ có cấu trúc – Script
Scene 3: (Eating)
C ATRANS F to W
W ATRANS F to S
S INGEST F
(Option: return to scene 2 to order more;
otherwise: goto ...
Ñaïi Hoïc Baùch Khoa - Tp.HCM - Baûn quyeàn
Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Thaùng 6/2001
ThS Nguy n Cao Trí – caotri@dit.hcmut.edu.vn
KS Lê Thành Sách – ltsach@dit.hcmut.edu.vn
TRÍ
TRÍ
TU
TU
NHÂN
NHÂN
T O
T O
Artificial
Artificial
Intelligent
Intelligent
Khoa Công Ngh Thông Tin
Đ i H c Bách Khoa – Tp. HCM
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 9 10 140