Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo Các nguyên lý Heuristics

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Các nguyên lý Heuristics

Nội dung trình bày
2

Bài toán thỏa mãn ràng buộc (Constraint
Satisfaction Problems)
Bài toán tối ưu
Tìm kiếm cụa bộ
Thuật giải leo ñồi
Luyện thép
Thuật giải di truyền

Bài toán thỏa mãn ràng buộc
3

Cho tập các biến V1, V2, …, Vn. Mỗi biến Vi có
thể nhận các giá trị từ miền Di
Một cấu hình là một phép gán giá trị cho các
biến (V1=d1, V2=d2, …, Vn=dn), di thuộc Di
Cho tập các ràng buộc C1, C2, …, Cm. Ràng
buộc là một yêu cầu trên cấu hình
Cấu hình hợp lệ là cấu hình thỏa mãn các
ràng buộc

ðồ thị ràng buộc
4

Vi

Ci

Ví dụ - Bài toán n – Hậu
5

ðiều cần nắm
34

Hiểu bài toán thỏa mãn ràng buộc, bài toán tối
ưu
Hiểu ñược các thuật giải tìm kiếm cục bộ
Hiểu ñược thuật giải leo ñồi, leo ñồi ngẫu
nhiên
Nắm ñược các vấn ñề của leo ñồi
Hiểu ñược các ý tưởng ñằng sau Luyện thép
Hiểu và nắm ñược các bước thực hiện của
GA

Thắc mắc
35

...
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Các nguyên lý Heuristics
Trí tuệ nhân tạo Các nguyên lý Heuristics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo Các nguyên lý Heuristics - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo Các nguyên lý Heuristics 9 10 944