Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo Suy diển với Logic bậc nhất

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Suy diễn với Logic Bậc Nhất

Nội dung trình bày
2

Cơ sở của hợp giải trên logic bậc nhất
Hợp giải trên logic bậc nhất
Các ví dụ
Thừa số hóa
Suy diễn tiến và suy diễn lùi
Thuật giải suy diễn tiến
Thuật giải suy diễn lùi

Cơ sở của hợp giải FOL
3

Hợp giải (Robinson): ñể chứng minh một tập KB có suy
dẫn logic ñược một câu α hay không, viết lại KB ∧ ¬α
dưới dạng mệnh ñề (clausal form) và cố gắng suy dẫn
ra mệnh ñề sai (hợp giải hai mệnh ñề ñối ngẫu)
Qui tắc hợp giải cho FOL

α∨ϕ
MGU(ϕ, ω) = θ
¬ω ∨ β
____________

(α ∨ β)(θ)

Substitute

Ví dụ
4

Chứng minh rằng (P(x) ⇒ Q(x)) và P(A) suy dẫn logic
∃z.Q(z)
1. ¬P(x) ∨ Q(x)
2. P(A)
3. ¬Q(z)

Tiền ñề
Tiền ñề
Kết luận

4. ¬P(z)

1, 3

5. False

2, 4

θ1 = {x/z}
θ2 = {z/A}
Yes

Ví dụ (tt)
5

Cho trước (P(x) ⇒ Q(x)) và P(A) và P(B), tìm z sao cho Q(z)
là ñúng
1. ¬P(x) ∨ Q(x)
2. P(A)
3. P(B)
4. ¬Q(z)

Tiền ñề
Tiền ñề
Tiền ñề
Kết luận

5. ¬P(z)

1, 4

6. False

2, 5

7. False

3, 5

θ1 = {x/z}
θ2 = {z/A}
θ3 = {z/B}
z=A
z=B

ðiều cần nắm
24

Các phương pháp suy diễn trên logic vị từ
Chạy tay ñược hợp giải trên logic vị từ
Cài ñặt ñược phương pháp suy diễn lùi (và một
phương pháp khác) trên logic vị từ

Thắc mắc
25

...
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Suy diễn với Logic Bậc Nhất
Trí tuệ nhân tạo Suy diển với Logic bậc nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo Suy diển với Logic bậc nhất - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo Suy diển với Logic bậc nhất 9 10 271