Ktl-icon-tai-lieu

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỆ CHUYÊN GIA

Được đăng lên bởi hoangngoviet68-gmail-com
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ
KHOA ÑIEÄN VAØ ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG
BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC :
Trí Tueä Nhaân Taïo Vaø Heä Chuyeân Gia
Thaønh phoá Hoà Chí Minh Ngaøy 7 Thaùng 01 Naêm 2006
Bieân soïan : Tieán só Nguyeãn Thieän Thaønh
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỆ CHUYÊN GIA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỆ CHUYÊN GIA - Người đăng: hoangngoviet68-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỆ CHUYÊN GIA 9 10 203