Ktl-icon-tai-lieu

TRIỂN KHAI EXCHANGE 2010 EDGE TRANSPORT VÀ FOREFRONT SECURITY TRÊN TMG

Được đăng lên bởi trilqc
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1596 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRIỂN KHAI EXCHANGE 2010 EDGE TRANSPORT VÀ
FOREFRONT SECURITY TRÊN TMG
I. GIỚI THIỆU
Microsoft Exchange 2010 Edge Transport Server được xây dựng trên Forefront Threat
Management Gateway 2010 mục đích để phòng chống hiệu quả hơn về những nguy cơ từ
Internet gởi vào hệ thống như: Spam Mail, Malware và có thể đưa ra các chính sách quản lý
email cho tổ chức. Ngoài ra, khi Exchange Edge, FPES và TMG 2010 được cài đặt trên một máy
thì tất cả giao diện quản lý được tích hợp trên TMG giúp giảm thiểu độ phức tạp quản lý và chi
phí.

II. MÔ HÌNH
Bài viết này sẽ triển khai Exchange Edge trên Forefront Threat Management Gateway với mô
hình TMG có 02 NIC.
* Chuẩn Bị:
- Máy tính đã cài đặt TMG 2010 có 2 card mạng
- Máy Domain Controller đã cài đặt Exchange 2010 gồm các Role: Mailbox, Client Access, Hub
Transport. FQDN=EX.LabNhatNghe.Com
* Thông số TCP/IP:
- Máy TMG 2010
- Máy Exchange 2010
* Một số lưu ý:
- Đảm bảo thời gian của 02 máy TMG và Exchange phải được đồng bộ
- Do cài đặt Exchange Edge trên TMG nên chỉ là Stand Alone Server
- Trên máy TMG phải cấu hình Primary DNS Suffix

- Cài đặt Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) trên TMG

III. NỘI DUNG
Trong bài viết này sẽ triển khai các nội dung như sau:
Phần 1. Cài đặt Exchange Edge Transport, ForeFront Protection và TMG 2010 trên máy TMG
Phần 2. Cấu hình Edge Subscription và kiểm tra
Phần 3. Cấu hình E-mail Policy
Phần 4. Cấu hình Anti Spam Policy
Phần 5. Cấu hình Virus and Content Filtering và kiểm tra

IV. THỰC HIỆN
Phần 1: Cài đặt Exchange Edge Transport, ForeFront Protection và TMG 2010 trên máy
TMG
*** CÀI ĐẶT EXCHANGE EDGE TRANSPORT

Bước 1: Trong source cài đặt Exchange 2010 > Chọn file Setup.exe > Chọn Step 4: Install
Microsoft Exchange

Bước 2: Nhấn Next

Bước 3: Chọn I Accept... > Nhấn Next

Bước 4: Chọn No hoặc Yes > Nhấn Next

Bước 5: Chọn Custom Exchange Server Installation > Nhấn Next

Bước 6: Chỉ chọn vào Edge Transport Role > Nhấn Next

Bước 7: Chọn I don't want to join... > Nhấn Next

Bước 8: Hệ thống tự kiểm tra các yêu cầu trước khi cài đặt
- Nhấn Install

- Cài đặt thành công

Bước 9: Giao diện của Edge Transport Server
- Tab Anti Spam

- Tab Send Connectors

- Tab Accepted Domains

Lưu Ý: Không cần tạo Send Connector.
*** CÀI ĐẶT FOREFRONT SECURITY
Bước 1: Trong Chương trình cài đặt ForeFront TMG 2010 > Chọn Install Microsoft ForeFront
Protection 2010 For Exchange Server

Bước 2: Chọn I agree... > Nhấn Next

Bước 3: Các phần lựa chọn tiếp theo để mặc định và ...
TRIỂN KHAI EXCHANGE 2010 EDGE TRANSPORT VÀ
FOREFRONT SECURITY TRÊN TMG
I. GIỚI THIỆU
Microsoft Exchange 2010 Edge Transport Server được xây dựng trên Forefront Threat
Management Gateway 2010 mục đích để phòng chống hiệu quả hơn về những nguy cơ từ
Internet gởi vào hệ thống như: Spam Mail, Malware và có thể đưa ra các chính sách quản lý
email cho tổ chức. Ngoài ra, khi Exchange Edge, FPES và TMG 2010 được cài đặt trên một máy
thì tất cả giao diện quản lý được tích hợp trên TMG giúp giảm thiểu độ phức tạp quản lý và chi
phí.
II. MÔ HÌNH
Bài viết này sẽ triển khai Exchange Edge trên Forefront Threat Management Gateway với mô
hình TMG có 02 NIC.
* Chuẩn Bị:
- Máy tính đã cài đặt TMG 2010 có 2 card mạng
- Máy Domain Controller đã cài đặt Exchange 2010 gồm các Role: Mailbox, Client Access, Hub
Transport. FQDN=EX.LabNhatNghe.Com
* Thông số TCP/IP:
- Máy TMG 2010
- Máy Exchange 2010
* Một số lưu ý:
- Đảm bảo thời gian của 02 máy TMG và Exchange phải được đồng bộ
- Do cài đặt Exchange Edge trên TMG nên chỉ là Stand Alone Server
- Trên máy TMG phải cấu hình Primary DNS Suffix
TRIỂN KHAI EXCHANGE 2010 EDGE TRANSPORT VÀ FOREFRONT SECURITY TRÊN TMG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRIỂN KHAI EXCHANGE 2010 EDGE TRANSPORT VÀ FOREFRONT SECURITY TRÊN TMG - Người đăng: trilqc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
TRIỂN KHAI EXCHANGE 2010 EDGE TRANSPORT VÀ FOREFRONT SECURITY TRÊN TMG 9 10 615