Ktl-icon-tai-lieu

Triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp

Được đăng lên bởi oshibaby
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Thiết kế và xây dựng Domain
Thiết kế và xây dựng DNS Server
Thiết kế và xây dựng DHCP Server
Thiết kế và xây dựng cấu trúc File Server
Thiết kế và xây dựng hệ thống Web Server và FTP Server
Thiết kế và xây dựng Printer Server
Thiết kế và xây dựng hệ thống Antivirus mô hình Client – server
Xây dựng hệ thống WSUS
Triển khai Policy quản lý
Các dịch vụ hỗ trợ khác

...

 
   
! "#$  
% &'()&*+  
, - .  *$  
/ $   
0 12(345#+ 63  
7 8-9
: $+&;(<+=
> #?&@&ABC?&
Triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp - Người đăng: oshibaby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp 9 10 624