Ktl-icon-tai-lieu

truyền số liệu chương 2

Được đăng lên bởi van_dat-dao
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2888 lần   |   Lượt tải: 2 lần
dce

2008

Chương 2
Truyền dẫn số liệu
BK
TP.HCM

Khái niệm và thuật ngữ
Truyền dẫn dữ liệu tương tự và dữ liệu số
Suy hao đường truyền
Dung lượng kênh truyền
Môi trường truyền dẫn có định hướng
Truyền dẫn không dây
Lan truyền không dây
Truyền đường thẳng (line-of-sight)

dce

2008

Thuật ngữ
• Thành phần trong mô hình truyền dữ liệu (dưới góc
độ vật lý)
– Thiết bị
• Thiết bị phát (Transmitter)
• Thiết bị thu (Receiver)

– Môi trường truyền (Medium)
– Kết nối
• Kết nối trực tiếp (Direct link)
– Không cần các thiết bị trung gian

• Kết nối điểm-điểm (Point-to-point)
– Kết nối trực tiếp
– Chỉ có 2 thiết bị dùng chung kết nối

• Kết nối nhiều điểm (Multi-point)
– ≥ 2 thiet bị dùng chung kết nối
Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

2

dce

2008

Chế độ truyền
• Simplex mode
– Không dùng rộng rãi vì không thể gởi ngược lại lỗi hoặc tín
hiệu điều khiển cho bên phát
– Television, teletext, radio

• Half-duplex mode
– Bộ đàm

• Full-duplex mode
– Điện thoại

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

3

dce

2008

Tín hiệu – Khái niệm miền thời gian
• T/h liên tục
– Thay đổi mịn theo thời
gian

• T/h rời rạc
– Thay đổi từng mức
theo thời gian

• T/h tuần hoàn
– Mẫu lặp lại theo thời
gian

• T/h không tuần hoàn
– Mẫu không lặp lại
theo thời gian
Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

4

dce

2008

Biểu diễn tín hiệu ở miền tần số
• Tín hiệu thực tế được cấu tạo bởi nhiều thành
phần có tần số khác nhau
• Các tín hiệu thành phần là các sóng hình sin
• Tất cả các tín hiệu (tương tự lẫn số) đều có
thể được phân tích thành tổng của nhiều sóng
sin (khai triển Fourier)
• Có thể biểu diễn tín hiệu theo miền tần số
– Trục tung: các tần số có trong tín hiệu
– Trục hoành: biên độ đỉnh của tín hiệu tương ứng
với mỗi tần số
Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

5

dce

2008

Ví dụ

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

6

dce

2008

Tần số, phổ và băng thông
• Phổ
– Tầm tần số chứa trong tín hiệu

• Băng thông tuyệt đối
– Độ rộng phổ (được đo bằng sự chênh lệch tần số cao nhất
và thấp nhất)
– Băng thông kênh truyền càng lớn, tốc độ truyền càng cao

• Băng thông hiệu dụng
– Gọi tắt là băng thông
– Dải tầm tần số hẹp chứa hầu hết năng lượng của tín hiệu

• Thành phần một chiều
– Thành phần có tần số bằng 0

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

7

dce

2008

Truyền dẫn dữ liệu tương tự và ...
BK
TP.HCM
2008
dce
Chương 2
Truyndns liu
¾ Khái nimvàthutng
¾ Truyndnd liutương t và d lius
¾ Suy hao đường truyn
¾ Dung lượng kênh truyn
¾ Môi trường truyndncóđịnh hướng
¾ Truyndn không dây
¾ Lan truyn không dây
¾ Truyn đường thng (line-of-sight)
truyền số liệu chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyền số liệu chương 2 - Người đăng: van_dat-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
truyền số liệu chương 2 9 10 359