Ktl-icon-tai-lieu

TRUYỀN THÔNG Multimedia

Được đăng lên bởi thuy-anh-283-gmail-com
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 8781 lần   |   Lượt tải: 8 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------------------

BÀI GIẢNG:

TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN
(Dùng cho các sinh viên ngành Điện-Điện tử)

BIÊN SOẠN: TS. NGUYỄN QUÝ SỸ

HÀ NỘI, 06/2010

Môc lôc
THUẬT NGƢ̃ VÀ CHƢ̃ VIẾT TẮT ............................................................................................ v
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................ 1
CHƢƠNG I TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN .............................................................. 3
1.1. Giới thiệu............................................................................................................................... 3
1.2. Sự phát triển và hội tụ ......................................................................................................... 4
1.2.1. Sự hội tụ của viễn thông và tin học ......................................................................... 5
1.2.2. Kiến trúc của các dịch vụ nối mạng ........................................................................ 6
1.2.3. Liên kết .................................................................................................................... 7
1.2.4. Sự tính toán có thể truyền tải đƣợc .......................................................................... 8
1.3. Khung cơ sở công nghệ ........................................................................................................ 8
1.3.1. Các công nghê ̣ đa phƣơng tiê ̣n ................................................................................ 9
1.3.2. Kế t nố i ma ̣ng đa phƣơng tiê ̣n ................................................................................ 13
1.3.3. Hội nghị đa phƣơng tiện ........................................................................................ 14
1.3.4. Multicasting ........................................................................................................... 16
1.3.5. Các công nghệ cho nội dung điện tử (e-Content) .................................................. 17
1.4. Khung cơ sở tiêu chuẩ n hóa .............................................................................................. 19
1.4.1. Các tiêu chuẩn âm thanh/hình ảnh số và công nghiệp đa phƣơng tiện .................. 20
1.4.2. Các tiêu chuẩn của ITU-T cho các hê ̣ thố ng truyề n thông nghe nhiǹ . .................. 21
1.4.3. Các tiêu chuẩn mã hóa hình ản...

---------------------------------------------------


 -)

06/2010
TRUYỀN THÔNG Multimedia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRUYỀN THÔNG Multimedia - Người đăng: thuy-anh-283-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
TRUYỀN THÔNG Multimedia 9 10 819