Ktl-icon-tai-lieu

Tự học Microsoft Outlook 2010

Được đăng lên bởi eijile
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 1898 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tự học

Microsoft
Outlook 2010

Mục lục:

CHƢƠNG I: LÀM QUEN VỚI OUTLOOK 2010 ......................................................... 7
1. Làm quen Outlook 2010 ........................................................................................... 7
a. Quản lý nhiều tài khoản e-mail từ một nơi ............................................................. 7
b. Social Networking Integration: ............................................................................... 7
c. Tìm hiểu về Ribbon ................................................................................................ 9
d. Thanh công cụ mini ................................................................................................ 10
e. Calendar- lịch làm việc........................................................................................... 10
f. Tác dụng của Contacts (Liên hê ̣) ............................................................................ 11
2. Các thao tác cơ bản .................................................................................................... 11
a. Dùng nhiều tài khoản Outlook trên một PC ........................................................... 11
b. Một số khái niệm:................................................................................................... 15
c. Gƣ̉i email cho nhiều ngƣời nhƣng dấu tên ngƣời nhận .......................................... 17
d. Đính kèm tê ̣p vào Email ......................................................................................... 18
e. Chèn hình ảnh vào nội dung Email ........................................................................ 18
f. Chỉnh sửa hình ảnh bạn chèn vào Email ................................................................ 19
g. Quan sát các tê ̣p đính kèm trƣớc khi gửi email...................................................... 20
h. Tạo email trả lời tự động (auto reply) .................................................................... 20
i. Khôi phục các message đã bị xoá trong Outlook ................................................. 22
j. Triệu hồi và sửa thƣ…trót gửi với MS Outlook ..................................................... 27
k. Sử dụng nút voting ................................................................................................. 30
l. Theo dõi e-mail gửi đi ............................................................................................. 33
CHƢƠNG II: CÁC CÔNG CỤ TIỆN ÍCH TRONG OUTLOOK ..................
T hc
Microsoft
Outlook 2010
Tự học Microsoft Outlook 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự học Microsoft Outlook 2010 - Người đăng: eijile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Tự học Microsoft Outlook 2010 9 10 755