Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập Đề thi Access có lời giải

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 31381 lần   |   Lượt tải: 190 lần
ĐỀ ÔN THI SỐ 1
Thời gian làm bài : 120 phút
Câu 1 : Thiết kế bảng - Tạo mối quan hệ - Nhập dữ liệu vào bảng theo các yêu cầu sau
- khachhang : MAKH(T,4); TENKHACH(T,10); DIACHI(T,40)
- Sudung : MASD(T,2); LOAISD(T,15); DONGIA(N,Int)
- Chitiet : MASD(T,2); MAKH(T,4); SOKW(N,Int); THANHTIEN(N,Double)

Câu 2 : Tạo các Query thực hiện các yêu cầu sau
1. Tính cột THANHTIEN trong bảng CHITIET biết
THANHTIEN = SOKW*DONGIA, nếu SOKW<=100
dongia giữ nguyên; nếu 100<SOKW<=200 dongia được
tính gấp 1,5 lần; nếu SOKW>200 dongia dược tính gấp
2 lần.
2. Tìm danh sách hộ phải trả tiền điện nhiều nhất.
3. Thêm dữ liệu “KH07”; “NAM”; “10 KHU DÂN CƯ
CHÍNH NGHĨA” vào bảng KHACHHANG.
Câu 3 : Tạo Form TIENDIEN như hình sau; yêu cầu :
1. Thiết kế form đúng yêu cầu.
2. Tính đúng tổng thành tiền.
3. MAKH duy nhất và không được rỗng.
4. Các nút lệnh thực hiện đúng chức năng, nút xóa có cảnh
báo tiếng Việt.

1

Câu 4 : Tạo Report HOADON như hình sau

Câu 5 : Tạo Form điều khiển như hình sau, yêu cầu:
1. Chọn Form tiền điện và nhấn nút thực hiện sẽ mở form tiendien
2. Chọn Report hóa đơn và nhấn nút thực hiện sẽ mở report hoadon ra trên màn hình.

2

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI TÔT NGHIỆP – ĐỀ SỐ 01
Câu 1 :
a. Thiết kế bảng dữ liệu :
- Bảng Khachhang : Với MAKH chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAKH)
- Bảng Sudung : Với MASD chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MASD)
- Bảng Chitiet : Với MASD chọn Require = YES; Index = Yes, duplicated OK; Với MAKH chọn
Require = YES; Index = Yes, duplicated OK; (đặt khóa MASD;MAKH)
b. Tạo mối quan hệ : Tạo mối quan hệ như hình sau

Right click trên bảng CHITIET chọn Table design  chọn MASD  Click thẻ Lookup  Click phần
display Control  chọn Combo box  trong phần Row Source click chọn bảng SUDUNG  chọn MAKH
 Click thẻ Lookup  Click phần display Control  chọn Combo box  trong phần Row Source click
chọn bảng KHACHHANG  Click nút Save  Close thiết kế bảng  đóng cửa sổ tạo mối quan hệ.

c. Nhập dữ liệu : Nhập bảng khachhang; bảng sudung; bảng chitiet
Câu 2 : Thực hiện các query
a. Chọn các bảng tham gia truy vấn Chitiet; Sudung  chọn loại truy vấn Update Query  đưa field
thanhtien vao lưới QBE  trong UPDATE TO nhập công thức sau :

iif([sokw]<100;[dongia]* [sokw]; iif([sokw]<=200; [dongia]*100+([sokw]-100)*
[dongia]*1,5;[dongia]*100+100*[dongia]*1,5 +([sokw]-200)*[dongia]*2))
b. Đầu tiên tạo một truy vấn phụ (Query 21) tính tổng số điện tiêu thụ của từng khách hàng : đưa bảng
chitiet vào tham gia ...
ĐỀ ÔN THI SỐ 1
Thời gian làm bài : 120 phút
Câu 1 : Thiết kế bảng - Tạo mối quan hệ - Nhập dữ liệu vào bảng theo các yêu cầu sau
- khachhang : MAKH(T,4); TENKHACH(T,10); DIACHI(T,40)
- Sudung : MASD(T,2); LOAISD(T,15); DONGIA(N,Int)
- Chitiet : MASD(T,2); MAKH(T,4); SOKW(N,Int); THANHTIEN(N,Double)
Câu 2 : Tạo các Query thực hiện các yêu cầu sau
1. Tính cột THANHTIEN trong bảng CHITIET biết
THANHTIEN = SOKW*DONGIA, nếu SOKW<=100
dongia giữ nguyên; nếu 100<SOKW<=200 dongia được
tính gấp 1,5 lần; nếu SOKW>200 dongia dược tính gấp
2 lần.
2. Tìm danh sách hộ phải trả tiền điện nhiều nhất.
3. Thêm d liệu “KH07”; “NAM”; “10 KHU DÂN CƯ
CHÍNH NGHĨA” vào bảng KHACHHANG.
Câu 3 : Tạo Form TIENDIEN như hình sau; yêu cầu :
1. Thiết kế form đúng yêu cầu.
2. Tính đúng tổng thành tiền.
3. MAKH duy nhất và không được rỗng.
4. Các nút lệnh thực hiện đúng chức năng, nút xóa cảnh
báo tiếng Việt.
1
Tuyển tập Đề thi Access có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập Đề thi Access có lời giải - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Tuyển tập Đề thi Access có lời giải 9 10 595