Ktl-icon-tai-lieu

Tuyết trình DBScan

Được đăng lên bởi Trường Sang
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THUYẾT TRÌNH
PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN
---------o0o---------

CHỦ ĐỀ “CLUSTER - ANALYSIS”

THUẬT TOÁN – DBSCAN

GVHD: PGS.TS.TRẦN TRỌNG ĐỨC
HV: TRẦN HOÀNG ĐĂNG KHOA

TP.HCMNĂM2013

NỘI DUNG TRÌNH BÀI

I.Kháiniệm.

II.Thuậttoán.

III.ThựchiệntínhtoántrênExcel.

IV.CácứngdụngcủathuậttoánDBSCAN.

V.Nhậnxét.

PHÂN NHÓM DỮ LIỆU

DBSCAN
(Density-Based SpatialClusteringAnalysisof Applications with Noise)

Làphươngphápdựatrênmậtđộđiểm.
Do Ester, P.KriegelvàJ. Sanderđềxuấtnăm1996.
Thamsố:sốlượngnútlánggiềng.
Cáchtínhkhoảngcách:giữanhữngđiểmgầnnhất.

THUẬT TOÁN

2thamsố:
+Eps:bánkínhvùnglánggiềng.
+MinPts:sốlượngđiểmlánggiềng.

Eps

Core point.

Chứaítnhấtbằngvớisốlượngđiểmlánggiềng.

Eps= 1 cm.
MinPts= 3.

Border point.

Chứaíthơnsốlượngđiểmlánggiềngtốithiểu,như
ngvẫnlàđiểmlánggiềngcủađiểm“Core point”.

Eps= 1 cm.
2
1

MinPts= 3.

Noise point.

Khôngchứabấtkỳđiểmlánggiềngnào.

Eps= 1 cm.
MinPts= 3.

Core, Border and Noise points

Noise

Border

Eps= 1cm
MinPts= 5
Core

BÀI TOÁN

Chotậpdữliệuhuấnluyệntrongkhônggian2chiều.
Thựchiệnphânnhóm12đốitượngOIDtừ1đến12,bằnggiảithuậtDBS
CAN,gồmcácyêucầunhưsau:

 Eps= 1.5.
 MinPts= 2.

OID

X

Y

1

8

8

2

6

5

3

5

5

4

10

9

5

5

4

6

1

2

7

6

7

8

7

7

9

7

6

10

3

3

11

9

9

12

4

5

VỊ TRÍ CỦA CÁC ĐIỂM

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

2

4

6

8

10

12

D=sqrt((xi-xj)^2+(yi-yj)^2)

OID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0.0

3.6

4.2

2.2

5.0

9.2

2.2

1.4

2.2

7.1

1.4

5.0

2

3.6

0.0

1.0

5.7

1.4

5.8

2.0

2.2

1.4

3.6

5.0

2.0

3

4.2

1.0

0.0

6.4

1.0

5.0

2.2

2.8

2.2

2.8

5.7

1.0

4

2.2

5.7

6.4

0.0

7.1

11.4

4.5

3.6

4.2

9.2

1.0

7.2

5

5.0

1.4

1.0

7.1

0.0

4.5

3.2

3.6

2.8

2.2

6.4

1.4

6

9.2

5.8

5.0

11.4

4.5

0.0

7.1

7.8

7.2

2.2

10.6

4.2

7

2.2

2.0

2.2

4.5

3.2

7.1

0.0

1.0

1.4

5.0

3.6

2.8

8

1.4

2.2

2.8

3.6

3.6

7.8

1.0

0.0

1.0

5.7

2.8

3.6

9

2.2

1.4

2.2

4.2

2.8

7.2

1.4

1.0

0.0

5.0

3.6

3.2

10

7.1

3.6

2.8

9.2

2.2

2.2

5.0

5.7

5.0

0.0

8.5

2.2

11

1.4

5.0

5.7

1.0

6.4

10.6

3.6

2.8

3.6

8.5

0.0

6.4

12

5.0

2.0

1.0

7.2

1.4

4.2

2.8

3.6

3.2

2.2

6.4

0.0

Điềukiện:Eps=1.5&MinPts=2.

OID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

2

-

2

2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

3

-

3

3

-

3

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4

-

5

-

5

5

-

5

-

-

-

-

-

-

5

6

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-...
T H U T T O Á N D B S C A N
THUYẾT TRÌNH
PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN
---------o0o---------
CHỦ ĐỀ “CLUSTER - ANALYSIS
G V H D : P G S . T S . T R N T R Ọ N G Đ Ứ C
H V : T R N H O À N G Đ Ă N G K H O A
T P . H C M N Ă M 2 0 1 3
Tuyết trình DBScan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyết trình DBScan - Người đăng: Trường Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tuyết trình DBScan 9 10 729