Ktl-icon-tai-lieu

UM LUse Case Modeling

Được đăng lên bởi nnguyen267-gmail-com
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1979 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mô hình hóa Use Case
Hoang Huu Hanh (PhD), Hue University
hanh-at-hueuni.edu.vn

Hue University

Nội dung
 Use
 Lợi

ích của Use Case

 Use
 Mô

Case là gì?
Case vs. Tài liệu yêu cầu

hình hóa Use Case

◦ Hệ thống - System
◦ Tác nhân - Actor
◦ Use Case
◦ Quan hệ giữa các Use Case

ue University  Ví

dụ: TVRS Use Case

Based on tutorials and presentations of Rational’s UML

ue University

Use Case là gì?
 Được

đề xuất bởi Ivar Jacobson (1994)

 “Là

một khối chức năng được thực hiện bởi
hệ thống để mang lại một kết quả có giá trị đối
với một actor nào đó”

 Trả

lời câu hỏi “Hệ thống sẽ làm gì” theo cách
nhìn của người sử dụng

 Là

tập các kịch bản được đưa ra dựa vào các
yêu cầu chung của người sử dụng

 Mô

hình hóa Use Case không phải là một kỹ
thuật mô hình hóa hướng đối tượng

ue University

Lợi ích Use Case
Nắm

bắt các yêu cầu về chức năng
từ khía cạnh người dùng

Mô

tả rõ ràng và phù hợp những gì hệ
thống cần làm

Là

cơ sở để kiểm định hệ thống

Giúp

cho việc đưa các yêu cầu hệ
thống thành các lớp và các hàm chức
năng vào hệ thống

ue University

Lợi ích Use Case
Đóng

vài trò như là một đơn vị cơ bản
dùng để đánh giá

Là

đơn vị được phân tách nhỏ nhất

◦Each increment that is planned and
delivered is described in terms of the Use
Case that will be delivered in that
increment

ue University

Use Case và các yêu cầu
 Một

tài liệu yêu cầu cho biết những gì hệ thống sẽ thực
hiện. Use Case mô tả những hoạt động mà người sử dụng
thực hiện và những đáp trả tương ứng của hệ thống

 Đôi

khi Use Case được xem như là một suy luận từ những
yêu cầu

 Các

yêu cầu sẽ được lập tài liệu hiệu quả bằng các Use
Case

◦ Tăng khả năng tìm vết
◦ Giúp cho việc xác thực yêu cầu người dùng và chức năng của hệ
thống dễ dàng hơn
◦ Giúp cho việc phân loại người sử dụng thủ công
◦ Công cụ để tìm các lớp

ue University

Use Case và các yêu cầu
Use

Case không phù hợp cho việc
xác định các yêu cầu phi chức năng
của hệ thống

Use

case được xem như là một phần
của việc đặc tả các yêu cầu hệ thống

ue University

Biểu đồ Use Case
 Mô

hình Use Case được mô tả trong UML
bởi một hay nhiều biểu đồ Use Case (UCD)

 Một

biểu đồ Use Case bao gồm 4 thành
phần chính:

◦ Mô tả hệ thống
◦ Các tác nhân mà hệ thống tương tác
◦ Các UC, hoặc dịch vụ mà hệ thống thực hiện
◦ Mối quan hệ giữa các thành phần trên

ue University

Hệ thống
 Là

một phần của mô hình Use Case

 Ranh

giới của hệ thống mà ta muốn phát triển cần phải được
định nghĩa rõ ràng

 Hệ...
Hue University
Mô hình hóa Use Case
Hoang Huu Hanh (PhD), Hue University
hanh-at-hueuni.edu.vn
UM LUse Case Modeling - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
UM LUse Case Modeling - Người đăng: nnguyen267-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
UM LUse Case Modeling 9 10 555