Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng CNTT trong công tác quản lý bệnh viện

Được đăng lên bởi anhngocbui
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện
BS. Phan Xuân Trung
Trung tâm Y khoa Medic
1. Một số vấn đề nan giải của y tế Việt Nam hiện nay
Y tế Việt Nam hiện nay đang gặp một số vấn đề nan giải. Mặc dù các cấp lãnh đạo đã tìm và thực hiện
nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa giải quyết tốt.
Đối với bệnh nhân: tình trạng quá tải bệnh viện là vấn đề thời sự. Một giường bệnh chứa 3-4
bệnh nhân. Rủi ro trong điều trị xảy ra do trình độ tay nghề bác sĩ yếu kém. Đơn thuốc viết tay,
chữ xấu của bác sĩ là một nguồn rủi ro to lớn cho bệnh nhân. Nhìn chung, người dân hưởng lợi
rất ít, thậm chí nhiều rủi ro từ ngành y tế. Hồ sơ bệnh nhân thường do bệnh viện giữ lại gây khó
cho việc khám lại ở nơi khác.
- Đối với nhân viên y tế: với tình trạng quá tải, bác sĩ không có đủ thì giờ để nghiên cứu kỹ từng
ca bệnh để phục vụ tốt nhất. Vì bận làm thêm để tăng thu nhập nên ít bác sĩ chịu khó nghiên
cứu, đọc sách để tăng kiến thức. Dữ liệu bệnh án mặc dù được lưu lại tại kho hồ sơ nhưng ít khi
được khai thác. Mặt khác, dữ liệu được ghi trong hồ sơ rất ít thông tin có giá trị vì không được
ghi chép một cách có hệ thống chuẩn hóa.
- Đối với lãnh đạo bệnh viện: số liệu do cấp dưới báo cáo lên thường không đồng bộ, không
khớp nhau. Tình trạng không kiểm soát được hoạt động tài chính, hoạt động dược... dẫn đến
thất thoát tài sản công. Tài chính bệnh viện luôn luôn bị thâm hụt, cần phải được ngân sách bổ
sung thường xuyên.
- Đối với các cấp quản lý y tế: số liệu được cung cấp từ các bệnh viện thường không chính xác,
chậm trễ. Tình hình dịch bệnh không được kiểm soát ngay lập tức. Thông tin tổng quát về y tế
không đầy đủ. Từ đó không thể ra các quyết định điều hành kịp thời và hợp lý.
2. Ứng dụng CNTT trong giải quyết vấn đề y tế:
-

Ngày nay ứng dụng CNTT trong y tế (e-health) đã góp phần giải quyết các vấn nạn trên một cách
hữu hiệu. CNTT đã thâm nhập vào nhiều lĩnh vực của y tế làm thay đổi diện mạo hoạt động
chăm sóc sức khỏe ngày nay.
2.1. Các thiết bị y khoa điện tử: ngày nay các thiết bị y tế điện tử ra đời giúp chẩn đoán chính xác.
Chẩn đoán hình ảnh giúp phát hiện các thương tổn sâu bên trong cơ thể. Máy xét nghiệm làm
đơn giản hóa công việc xét nghiệm, cho kết quả chính xác. Các thiết bị điện tâm đồ, điện não đồ
được số hóa... Tất cả các loại thiết bị y tế này đểu ứng dụng CNTT kết hợp với kỹ thuật điện tử
để cho kết quả chẩn đoán ngoài sức tưởng tượng. Nhờ đó, công việc chẩn đoán bệnh chính xác
góp phần điều trị hiệu quả hơn.
2.2. Các phương tiện truyền thông: như Inte...
- 1 -
ng dng công ngh thông tin trong qun lý bnh vin
BS. Phan Xuân Trung
Trung tâm Y khoa Medic
1. Mt s vn đề nan gii ca y tế Vit Nam hin nay
Y tế Vit Nam hin nay đang gp mt s vn đề nan gii. Mc dù các cp lãnh đạo đã tìm và thc hin
nhiu gii pháp nhưng vn chưa gii quyết tt.
- Đối vi bnh nhân: tình trng quá ti bnh vin là vn đề thi s. Mt giường b
nh cha 3-4
bnh nhân. Ri ro trong điu tr xy ra do trình độ tay ngh bác sĩ yếu kém. Đơn thuc viết tay,
ch xu ca bác sĩ là mt ngun ri ro to ln cho bnh nhân. Nhìn chung, người dân hưởng li
rt ít, thm chí nhiu ri ro t ngành y tế. H sơ bnh nhân thường do bnh vin gi li gây khó
cho vic khám li nơi khác.
- Đối vi nhân viên y tế:
vi tình trng quá ti, bác sĩ không có đủ thì gi để nghiên cu k tng
ca bnh để phc v tt nht. Vì bn làm thêm để tăng thu nhp nên ít bác sĩ chu khó nghiên
cu, đọc sách để tăng kiến thc. D liu bnh án mc dù được lưu li ti kho h sơ nhưng ít khi
được khai thác. Mt khác, d liu được ghi trong h sơ rt ít thông tin có giá tr vì không được
ghi chép mt cách có h thng chun hóa.
- Đối vi lãnh đạo bnh vin: s liu do cp dưới báo cáo lên thường không đồng b, không
khp nhau. Tình trng không kim soát được hot động tài chính, hot động dược... dn đến
tht thoát tài sn công. Tài chính bnh vin luôn luôn b thâm ht, cn phi được ngân sách b
sung thường xuyên.
- Đối vi các cp qun lý y tế: s liu đượ
c cung cp t các bnh vin thường không chính xác,
chm tr. Tình hình dch bnh không được kim soát ngay lp tc. Thông tin tng quát v y tế
không đầy đủ. T đó không th ra các quyết định điu hành kp thi và hp lý.
2. ng dng CNTT trong gii quyết vn đề y tế:
Ngày nay ng dng CNTT trong y tế (e-health) đã góp phn gii quyết các vn nn trên mt cách
hu hiu. CNTT đ
ã thâm nhp vào nhiu lĩnh vc ca y tế làm thay đổi din mo hot động
chăm sóc sc khe ngày nay.
2.1. Các thiết b y khoa đin t: ngày nay các thiết b y tế đin t ra đời giúp chn đoán chính xác.
Chn đoán hình nh giúp phát hin các thương tn sâu bên trong cơ th. Máy xét nghim làm
đơn gin hóa công vic xét nghim, cho kết qu chính xác. Các thiết b đin tâm đồ
, đin não đồ
được s hóa... Tt c các loi thiết b y tế này đểu ng dng CNTT kết hp vi k thut đin t
để cho kết qu chn đoán ngoài sc tưởng tượng. Nh đó, công vic chn đoán bnh chính xác
góp phn điu tr hiu qu hơn.
2.2. Các phương tin truyn thông: như Internet, b tìm ki
ếm thông tin Google, phim nh được
post lên Youtube, các trang thông tin y khoa... đã cung cp nhiu thông tin y khoa mi nht đến
các bác sĩ. Hu hết các bác sĩ đã có máy tính để truy cp internet để hc tp và nghiên cu, xóa
khong cách kiến thc gia các vùng địa lý.
2.3. Các b phn mm tr giúp thng kê: đơn gin như Excel hay chuyên nghip như SPSS đã
giúp các bác sĩ trong vic làm nghiên cu khoa hc. Mt s bnh vin đã có ngân hàng d liu,
giúp khai thác trong thng kê, nghiên cu.
2.4. Các phn mm qun lý tng th bnh vin và qun lý bnh nhân: đã đưc hình thành và
đưa vào s dng thc tế. Trong đó, có các phân h qun lý bnh nhân t đầu vào đến đầu ra,
có các phân h qun lý bnh vin toàn din, bao gm qun lý nhân s, qun lý tài sn, qun lý
ứng dụng CNTT trong công tác quản lý bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng CNTT trong công tác quản lý bệnh viện - Người đăng: anhngocbui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ứng dụng CNTT trong công tác quản lý bệnh viện 9 10 760