Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng Macro VBA trong văn bản tiếng Việt

Được đăng lên bởi Đỗ Minh Phương
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1552 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ÖÙNG DUÏNG MACRO VBA

TRONG THAO TÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
 PGS.TS. Phan Huy Khánh
Ban Tư vấn Đại học Đông Á
TÓM TẮT
Sử dụng công cụ vĩ lệnh (macro) VBA (Visual Basic for Application) trong hệ
thống MSOffice, chúng tôi đã viết các trình tiện ích giúp xây dựng từ điển các cụm
từ gõ tắt giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình
thao tác các văn bản tiếng Việt, chủ yếu là gõ nhanh gõ tắt các cụm từ tiếng Việt.
Keywords - Mã, chuyển mã, trình tiện ích, vĩ lệnh (macro), xử lý văn bản.
ABSTRACT
Using of the macro system VBA (Visual Basic for Application) in MSOfice, we write the utilities to help build a dictionary of Vietnamese shortcut typing in order to resolve quickly and efficiently many problems in the
Vietnamese word processing, mainly fast typing Vietnamese documents.
1. Đặt vấn đề
Soạn thảo văn bản (STVB), hay xử lý văn
bản (Word/Text Processing) là một trong
những ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực
CNTT [1][2][3]. Hầu như mọi công việc diễn
ra trên máy tính đều có liên quan ít nhiều đến
STVB:
- Giao tiếp người – máy thông qua các trình
ứng dụng, tiện ích hay duyệt web.
- Lập trình, tạo ra mã nguồn, trong một
ngôn ngữ lập trình nào đó.
- STVB để phục vụ cho nhiều mục đích
khác nhau: giao lưu giữa các cá nhân trong xã
hội, công việc hành chính và văn phòng, lưu
trữ và tìm kiếm tài liệu, xây dựng các hệ thống
thông tin, phục vụ dịch thuật các ngôn ngữ tự
nhiên, các lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo, ứng
dụng trong các ngành in ấn, chế bản điện tử.

8

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
10-2010

Nguời ta phân biệt văn bản, hay văn kiện,
tài liệu, tư liệu (thuật ngữ tiếng Anh thông
dụng là Document) thành nhiều thể loại khác
nhau, như: văn bản không định dạng (Nonformat Text), văn bản có định dạng, có cấu
trúc, văn bản thuần tuý chỉ chứa ký tự (Text),
hay văn bản không thuần tuý, chứa các thành
phần đồ hoạ, bảng biểu, hình vẽ…, văn bản
đơn ngữ hay đa ngữ, văn bản thuần nhất (chỉ
sử dụng một bộ mã) hay văn bản không thuần
nhất (sử dụng nhiều bộ mã).
Có nhiều hình thức tạo ra văn bản: hoặc
được soạn thảo trực tiếp kiểu WYSIWYG
(What You See Is What You Get) như Winword, NotePad..., soạn thảo gián tiếp để chỉ
có thể đưa ra được văn bản cuối cùng nhờ một
trình biên dịch hay trình duyệt (Browser) đối
với các loại siêu văn bản HTML… hay chuyển
đổi văn bản sang các dạng phổ dụng không
phụ thuộc vào các hệ thống Tin học như PDF

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

của Adobe Acrobat.
Có thể hiểu đơn giản mỗi văn bản là một
tập hợp các ký tự và được lưu c...
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
8
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
10-2010
ÖÙNG DUÏNG MACRO VBA
TRONG THAO TÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
PGS.TS. Phan Huy Khánh
Ban Tư vấn Đại học Đông Á
TÓM TẮT
Sử dụng công cụ lệnh (macro) VBA (Visual Basic for Application) trong hệ
thống MSOfce, chúng tôi đã viết các trình tiện ích giúp xây dựng từ điển các cụm
từ tắt giải quyết nhanh chóng hiệu quả nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình
thao tác các văn bản tiếng Việt, chủ yếu nhanh tắt các cụm từ tiếng Việt.
Keywords - Mã, chuyển mã, trình tiện ích, vĩ lệnh (macro), xử lý văn bản.
ABSTRACT
Using of the macro system VBA (Visual Basic for Application) in MS-
Oce, we write the utilities to help build a dictionary of Vietnamese short-
cut typing in order to resolve quickly and efciently many problems in the
Vietnamese word processing, mainly fast typing Vietnamese documents.
1. Đặt vấn đề
Soạn thảo văn bản (STVB), hay xử lý văn
bản (Word/Text Processing) một trong
những ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực
CNTT [1][2][3]. Hầu như mọi công việc diễn
ra trên máy tính đều có liên quan ít nhiều đến
STVB:
- Giao tiếp người máy thông qua các trình
ứng dụng, tiện ích hay duyệt web.
- Lập trình, tạo ra nguồn, trong một
ngôn ngữ lập trình nào đó.
- STVB để phục vụ cho nhiều mục đích
khác nhau: giao lưu giữa các cá nhân trong xã
hội, công việc hành chính văn phòng, lưu
trữ tìm kiếm tài liệu, xây dựng các hệ thống
thông tin, phục vụ dịch thuật các ngôn ngữ tự
nhiên, các lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo, ứng
dụng trong các ngành in ấn, chế bản điện tử.
Nguời ta phân biệt văn bản, hay văn kiện,
tài liệu, liệu (thuật ngữ tiếng Anh thông
dụng Document) thành nhiều thể loại khác
nhau, như: văn bản không định dạng (Non-
format Text), văn bản định dạng, cấu
trúc, văn bản thuần tuý chỉ chứa ký tự (Text),
hay văn bản không thuần tuý, chứa các thành
phần đồ hoạ, bảng biểu, hình vẽ…, văn bản
đơn ngữ hay đa ngữ, văn bản thuần nhất (chỉ
sử dụng một bộ mã) hay văn bản không thuần
nhất (sử dụng nhiều bộ mã).
nhiều hình thức tạo ra văn bản: hoặc
được soạn thảo trực tiếp kiểu WYSIWYG
(What You See Is What You Get) như Win-
word, NotePad..., soạn thảo gián tiếp để chỉ
thể đưa ra được văn bản cuối cùng nhờ một
trình biên dịch hay trình duyệt (Browser) đối
với các loại siêu văn bản HTML… hay chuyển
đổi văn bản sang các dạng phổ dụng không
phụ thuộc vào các hệ thống Tin học như PDF
Ứng dụng Macro VBA trong văn bản tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng Macro VBA trong văn bản tiếng Việt - Người đăng: Đỗ Minh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ứng dụng Macro VBA trong văn bản tiếng Việt 9 10 776