Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON KHÔNG GIÁM SÁT VÀO VIỆC CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CỦA BỘ BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG 1 CẤP

Được đăng lên bởi hthang1988
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3470 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN KH&CN, TAÄP 12, SOÁ 08 - 2009

ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON KHÔNG GIÁM SÁT VÀO VIỆC CHẨN ĐOÁN
HƯ HỎNG CỦA BỘ BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG 1 CẤP
Lưu Thanh Tùng
Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
(Bài nhận ngày 09 tháng 06 năm 2008, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 25 tháng 02 năm 2009)

TÓM TẮT: Trong cơ cấu truyền động, bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng là phổ biến
nhất. Việc chẩn đoán hư hỏng của bộ truyền này vẫn dựa trên việc nghe các tiếng ồn bất
thường và rồi mở ra kiểm tra xem hư cái gì. Công việc chẩn đoán như vậy rất mất thời gian,
tốn công sức mà nhiều khi chưa chắc đã chính xác. Trong bài báo này các tín hiệu dao động
do hư hỏng gây ra từ hộp số 1 cấp được thu về và phân tích phổ. Các phổ này được đưa vào
mạng nơron không giám sát nhằm huấn luyện mạng nơron này. Sau khi đã huấn luyện xong,
với các tín hiệu dao động từ hộp số 1 cấp, mạng nơron sẽ phát hiện ra đó là hư hỏng gì.
Phương pháp này đạt được độ chính xác gần như tuyệt đối và không phụ thuộc tính chủ quan
của con người.
Từ khóa: nơron không giám sát, nơron có giám sát
1. GIỚI THIỆU
Trong các cơ cấu truyền động cơ khí, hộp số là một bộ phận không thể thiếu. Hộp số được
cấu tạo bằng nhiều bộ bánh răng ăn khớp với nhau để thay đổi tỉ số truyền giữa đầu ra và đầu
vào của hộp số. Những bộ bánh răng này có thể gồm: bánh răng nghiêng, bánh răng xoắn,
bánh răng nón... nhưng bộ bánh răng trụ răng thẳng vẫn là phổ biến nhất [1]. Việc chẩn đoán
hư hỏng bánh răng đã được đề cập trong nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau [2], [3] và [4]. Các
nghiên cứu này đã giới thiệu các phương pháp phân tích khác nhau để xác định hư hỏng và có
thể sơ lược giới thiệu dưới đây.
Trong [2], tác giả đã giới thiệu một nguyên tắc rằng: Mọi rung động liên quan đến trục hay
bánh răng sẽ lập lại có chu kỳ theo chu kỳ quay của trục. Tín hiệu dao động thu được sẽ được
chia thành những phần bằng nhau tương ứng với chu kỳ quay của trục. Giá trị trung bình này
sẽ làm giá trị chuẩn cho mỗi một loại hư hỏng. Phương pháp này đơn giản, không cần nhiều
thiết bị quá phức tạp. Tuy nhiên, độ chính xác phương pháp này không cao do lấy giá trị trung
bình nên chưa đại diện cho những hư hỏng rất đặc biệt.
Một nghiên cứu khác được trình bày trong [3], trong đó các tín hiệu dao động thu về được
phân tích qua phổ dao động. Thông qua các phổ này, người ta tìm ra các giá trị số quân
phương và giá trị này làm chuẩn để tìm ra hư hỏng. Phương pháp này tỏ ra là đơn giản, thời
gian tìm ra hư hỏng là khá nhanh. Tuy nhiên nó lại không chính xác và yêu c...
TAÏP CHÍ PHAÙT TRIN KH&CN, TAÄP 12, SOÁ 08 - 2009
Trang 29
NG DNG MNG NƠRON KHÔNG GIÁM SÁT VÀO VIC CHN ĐOÁN
HƯ HNG CA B BÁNH RĂNG TR RĂNG THNG 1 CP
Lưu Thanh Tùng
Trường Đại hc Bách Khoa, ĐHQG-HCM
(Bài nhn ngày 09 tháng 06 năm 2008, hoàn chnh sa cha ngày 25 tháng 02 năm 2009)
TÓM TT: Trong cơ cu truyn động, b truyn bánh răng tr răng thng là ph biến
nht. Vic chn đoán hư hng ca b truyn y vn da trên vic nghe các tiếng n bt
thường ri m ra kim tra xem hư cái gì. Công vic chn đoán như vy rt mt thi gian,
tn công sc nhiu khi chưa chc đã chính xác. Trong i báo y các tín hiu dao động
do hư hng y ra t hp s 1 cp được thu v và phân tích ph. Các ph y được đưa vào
mng nơron không giám sát nhm hun luyn mng nơron y. Sau khi đã hun luyn xong,
vi các tín hiu dao động t hp s 1 cp, mng nơron s phát hin ra đó hư hng gì.
Phương pháp này đạt được độ chính xác gn như tuyt đối không ph thuc tính ch quan
ca con người.
T khóa: nơron không giám sát, nơron có giám sát
1. GII THIU
Trong c cơ cu truyn động cơ khí, hp s là mt b phn không th thiếu. Hp s được
cu to bng nhiu b bánh răng ăn khp vi nhau để thay đổi t s truyn gia đầu ra đầu
vào ca hp s. Nhng b bánh răng này có th gm: bánh răng nghiêng, bánh răng xon,
bánh răng nón... nhưng b bánh răng tr răng thng vn là ph biến nht [1]. Vic chn đoán
hư hng bánh răng đã được đề cp trong nhiu đề tài nghiên cu khác nhau [2], [3] và [4]. Các
nghiên cu này đã gii thiu các phương pháp phân ch khác nhau để xác định hư hng
th sơ lược gii thiu dưới đây.
Trong [2], tác gi đã gii thiu mt nguyên tc rng: Mi rung động liên quan đến trc hay
bánh răng s lp li chu k theo chu k quay ca trc. Tín hiu dao động thu được s được
chia thành nhng phn bng nhau tương ng vi chu k quay ca trc. Giá tr trung bình này
s làm giá tr chun cho mi mt loi hư hng. Phương pháp này đơn gin, không cn nhiu
thiết b quá phc tp. Tuy nhiên, độ chính c phương pháp này không cao do ly giá tr trung
bình nên chưa đại din cho nhng hư hng rt đặc bit.
Mt nghiên cu khác được trình bày trong [3], trong đó các tín hiu dao động thu v được
phân tích qua ph dao động. Thông qua các ph này, người ta tìm ra c giá tr s quân
phương giá tr này làm chun để tìm ra hư hng. Phương pháp này t ra là đơn gin, thi
gian tìm ra hư hng là khá nhanh. Tuy nhiên nó li không chính xác và yêu cu phi chuyên
gia đểc định hư hng.
Trong [4], mt phương pháp phân tích ph tn s được gii thiu. Khi có mt hư hng nào
đó t trên ph dao động ca hư hng đó xut hin các hài tri trên ph. Chính vì vy khi
nhìn vào ph dao động, hư hng ca hp s s được phát hin. Phương pháp này khá đơn gin
nhưng li đòi hi phi có chuyên gia hoc người có kinh nghim để nhìn vào ph c định
hư hng.
Trong bài báo này, mt phương pháp mi nhn dng hư hng s được gii thiu. Hai loi
hư hng được th nghim ca 1 b bánh răng thng răng tr 1 cp gm: gãy răng, mòn răng s
được dùng trong thí nghim để phân tích nhn dng ra là loi hư hng gì. Công vic được
thc hin qua vic phân tích ph dao động ca b bánh răng bình thường nhng cp bánh
ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON KHÔNG GIÁM SÁT VÀO VIỆC CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CỦA BỘ BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG 1 CẤP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON KHÔNG GIÁM SÁT VÀO VIỆC CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CỦA BỘ BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG 1 CẤP - Người đăng: hthang1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON KHÔNG GIÁM SÁT VÀO VIỆC CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG CỦA BỘ BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG 1 CẤP 9 10 30