Ktl-icon-tai-lieu

VÀO /RA DỮ LIỆU BẰNG DMA

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8
VÀO /RA DỮ LIỆU BẰNG DMA
1. Nguyên tắc của việc trao đổi dữ liệu với thiết bị
ngoại vi bằng cách thâm nhập trực tiếp vào bộ nhớ
(DMA) .
Trong các cách điều khiển việc trao đổi dữ liệu giữa
thiết bị ngoại vi và hệ vi xử lý bằng cách thăm dò
trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi hay bằng
cách ngắt bộ vi xử lý đã đươc nói đến ở các chương
trước , dữ liệu thường được chuyển từ bộ nhớ qua
bộ vi xử lý để rồi từ đó ghi vào thiết bị ngoại vi
hoặc ngược lại , từ thiết bị ngoại vi nó được đọc
vào bộ vi xử lý để rồi từ đó được chuyển đến bộ
nhớ . vì thế tốc độ trao đổi dữ liệu phụ thuộc rất
nhiều vào tốc độ thực hiện của các lệnh MOV .IN và
OUT của bộ vi xử lý và do đó việc trao đổi dữ liệu
không thể tiến hành nhanh đươc .
Trong thực tế có những khi ta cần trao đổi dữ liệu
thật nhanh với thiết bị ngoại vi : như khi cần đưa dữ
liệu hiện thị ra màn hình hoặc trao đổi dữ liệu với bộ
điều khiển đĩa .trong các trường hợp đó ta cần có khả
năng ghi /đọc dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ (diret
memory acces .DMA- thâm nhập vào bộ nhớ trực tiếp
không thông qua CPU) thì mới đáp ứng được yêu cầu về
tốc độ trao đổi dữ liệu .để làm được điều này các
hệ vi xử lý nói chung đều phải dùng thêm mạch chuyên
dụng để điều khiển việc thâm nhập trực tiếp vào
bộ nhớ ( dircet memory access con troller.DMAC)
Có thể lấy một ví dụ cụ thể để minh hoạ điiêù
này .trong khi một mạch DMAC như 8237A của inter có
thể điều khiển việc chuyển một byte trong một mảng
dữ liệu từ bộ nhớ ra thiết bị ngoại vi chỉ hết 4 chu kỳ
đồng hồ thì bộ vi xử lý 8088 phải làm hết cỡ 4 chu kỳ :

; số chu kỳ đồng hồ
LAP: MOV AL, (SI );10
OUT PORT ,AL ; 10
INC SI ; 2
LOOP LAP ; 17
; CỘNG:39 chu kỳ
Để hỗ trợ cho việc trao đổi dữ liệu với thiết bị
ngoại vi bằng cách thâm nhập trực tiếp vào bộ nhớ
,tại mỗi vi mạch CPU thường tồn tại chân yêu cầu treo
HOLD để thiết bị ngoại vi , mỗi khi có yêu cầu dùng bú
cho việc trao đổi dữ liệu với bộ nhớ thì thông qua chân
này mà báo cho CPU biết . đến lượt CPU , khi nhân
được yêu cầu treo thì nó tự treo lên (tự tách ra khỏi
hệ thống bằng cách đưa các bit vào trạng thái trở
kháng cao )và đưa xung HLDA ra ngoài để thông báo
CPU cho phép sử dụng bú .
Sơ đồ khô...
CHÆÅNG 8
VAÌO /RA DÆÎ LIÃÛU BÀÒNG DMA
1. Nguyãn tàõc cuía viãûc trao âäøi dæî liãûu våïi thiãút
ngoaûi vi bàòng caïch thám nháûp træûc tiãúp vaìo bäü nhåï
(DMA) .
Trong caïc caïch âiãöu khiãøn viãûc trao âäøi dæî liãûu giæîa
thiãút bë ngoaûi vi vaì hãû vi xæí lyï bàòng caïch thàm doì
traûng thaïi sàôn saìng cuía thiãút ngoaûi vi hay bàòng
caïch ngàõt bäü vi xæí lyï âaî âæåc noïi âãún åí caïc chæång
træåïc , dæî liãûu thæåìng âæåüc chuyãøn tæì bäü nhåï qua
bäü vi xæí lyï âãø öi tæì âoï ghi vaìo thiãút ngoaûi vi
hoàûc ngæåüc laûi , tæì thiãút ngoaûi vi n âæåüc âoüc
vaìo bäü vi xæí lyï âãø räöi tæì âoï âæåüc chuyãøn âãún bäü
nhåï . thãú täúc âäü trao âäøi dæî liãûu phuû thuäüc ráút
nhiãöu vaìo täúc âäü thæûc hiãûn cuía caïc lãûnh MOV .IN vaì
OUT cuía bäü vi í lyï vaì do âoï viãûc trao âäøi dæî liãûu
khäng thãø tiãún haình nhanh âæåc .
Trong thæûc tãú coï nhæîng khi ta cáön trao âäøi dæî liãûu
tháût nhanh våïi thiãút ngoaûi vi : nhæ khi cáön âæa dæî
liãûu hiãûn thë ra maìn hçnh hoàûc trao âäøi dæî liãûu våïi bäü
âiãöu khiãøn âéa .trong caïc træåìng håüp âoï ta ön ckhaí
nàng ghi /âoüc dæî liãûu træûc tiãúp våïi bäü nhåï (diret
memory acces .DMA- thám nháûp vaìo bäü nhåï træûc tiãúp
khäng thäng qua CPU) thç måïi âaïp æïng âæåüc yãu cáöu vãö
täúc âäü trao âäøi dæî liãûu .âãø laìm âæåüc âiãöu naìy caïc
hãû vi xæí lyï noïi chung âãöu phaíi duìng thãm maûch chuyãn
duûng âãø âiãöu khiãøn viãûc thám nháûp træûc tiãúp vaìo
bäü nhåï ( dircet memory access con troller.DMAC)
Coï thãø láúy mäüt duû cuû thãø âãø minh hoaû âiiãuì
naìy .trong khi üt maûch DMAC nhæ 8237A cuía inter coï
thãø âiãöu khiãøn viãûc chuyãøn mäüt byte trong mäüt maíng
dæî liãûu tæì bäü nhåï ra thiãút ngoaûi vi chè hãút 4 chu kyì
âäöng häö thç bäü vi xæí lyï 8088 phaíi laìm hãút cåî 4 chu kyì :
; säú chu kyì âäöng häö
LAP: MOV AL, (SI );10
OUT PORT ,AL ; 10
INC SI ; 2
LOOP LAP ; 17
; CÄÜNG:39 chu kyì
Âãø häù tråü cho viãûc trao âäøi dæî liãûu våïi thiãút
ngoaûi vi bàòng caïch thám nháûp træûc tiãúp vaìo bäü nhåï
,taûi mäùi vi maûch CPU thæåìng täön taûi chán yãu cáöu treo
HOLD âãø thiãút bë ngoaûi vi , mäùi khi coï yãu cáöu duìng buï
cho viãûc trao âäøi dæî liãûu våïi bäü nhåï thç thäng qua chán
naìy maì baïo cho CPU biãút . âãún læåüt CPU , khi nhán
âæåüc yãu cáöu treo thç noï tæû treo lãn (tæû taïch ra khoíi
hãû thäúng bàòng caïch âæa caïc bit vaìo traûng thaïi tråí
khaïng cao )vaì âæa xung HLDA ra ngoaìi âãø thäng baïo
CPU cho pheïp sæí duûng buï .
âäö khäúi cuía mäüt hãû vi xæí lyï c khaí nàng trao âäøi
dæî liãûu theo kiãøu DMA âæåüc thãø hiãûn trãn hçnh 8.1
Ta nháûn tháúy trong hãû thäúng naìy , khi CPU tæû taïch ra
khoíi hãû thäúng bàûng û treo (æïng våïi trê hiãûn thåìi
cuía caïc cäng tàõc chuyãøn maûch )âãø trao quyãön í
duûng bus cho DMAC phaíi chëu traïch nhiãûm âiãöu khiãøn
toaìn bäü hoaût âäüng trao âäøi dæî liãûu cuía hãû thäúng .
âãø laìm âæåüc âiãöu âoï DMAC phaíi c khaí ng taûo ra
âæåüc caïc tên hiãûu âiiã khiãøn cáön thiãút giäúng nhæ
caïc tên hiãûu cuía CPU vaì baín thán noï phaíi laì mäüt thiãút
bë láûp trçnh âæåüc (âãø CPU “dàn doì ” noï bàòng caïch âæa
VÀO /RA DỮ LIỆU BẰNG DMA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VÀO /RA DỮ LIỆU BẰNG DMA - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
VÀO /RA DỮ LIỆU BẰNG DMA 9 10 902