Ktl-icon-tai-lieu

variables Operators trong java

Được đăng lên bởi tuan-dv
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Module 2
Variables and Operators

Objectives
• Introduction to
variables
• Introduction to Data
types
• Formatted Output and
Input
• Operators
• Type casting
Learn Java by Example - Module 12

2/9

Introduction to variable
• Variable is a location in the
computer’s memory where a value is
stored and from which the value can
be retrieve later
• Variable must be declared before
they can be used

Learn Java by Example - Module 12

3/9
3

Naming convention

Learn Java by Example - Module 12

4/9
4

Introduction to Data types

Learn Java by Example - Module 12

5/9
5

Formatted Output and Input
• Formatted output
• Formatted input
• List the various escape sequence

Learn Java by Example - Module 12

6/9
6

Operators
• Assignment operator
• Arithmetic – Unary operator
• Equality, Relational and Conditional
operator
• Bitwise and Bit shift operator
• Operator precedence
• Operator association
Learn Java by Example - Module 12

7/9
7

Type casting
• State the two types of type casting
• Describe implicit type casting
– The two types should be compatibility
– The destination type should be larger than the source
the type promotion rule

• Describe explicit type casting
– To convert a higher precision data type to a lower
precision data type

Learn Java by Example - Module 12

8/9
9

Summary - Module 2
• Variables
• Data types
• Formatted Output and
Input
• Operators
• Type Casting

Learn Java by Example - Module 12

9/9
9

CÂU HỎI ÔN TẬP
• 1) Qui tắc đặt tên danh hiệu (tên biến,
tên lớp, tên method, ...)
• 2) Có bao nhiêu data type trong Java? Ba
cách khởi tạo mảng?
• 3) So sánh các data type của Java và C?
• 4) So sánh các tóan tử (operators) trong
Java và C?
• 5) So sánh các câu lệnh trong Java và C?
(module 3)
So sánh: chỉ ra những điểm giống và khác
Learn Java by Example - Module 12

10/19

...
Module 2
Variables and Operators
variables Operators trong java - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
variables Operators trong java - Người đăng: tuan-dv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
variables Operators trong java 9 10 138