Ktl-icon-tai-lieu

vb.net

Được đăng lên bởi Man Huynh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn lập trình VB.NET

Chương 1: Mở và chạy một chương trình vs.net

Chương 1:
Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET
--------oOo--------

1. Môi trường phát triển visual studio.net
VS.NET là bộ công cụ giúp phát triển các ứng dụng từ ứng dụng desktop đến ứng dụng
mạng. Nó là môi trường để phát triển tất cả các ngôn ngữ như VB.NET, Visual C ++, Visual
C#.Net hết sức mạnh mẽ và thuận lợi.
1.1. Khởi động visual studio.NET
Việc khởi động vs.NET cũng tương tự như các phần mềm khác như ms.Word hay excel.
Nếu lần đầu khởi động vs.NET sẽ yêu cầu xem bạn chạy nó với ưu tiên ứng dụng và ngôn
ngữ nào. Bạn chọn Visual Basic và start vs.net là xong. Màn hình bắt đầu như sau:

Nếu trang start page không hiện, bạn có thể làm nó xuất hiện bằng cách chọn menu View |
Other Windows | Start Page.
1.2. Mở một dự án của visual basic
Tại trang start page, bạn có thể click vào project của phần Open và duyệt một dự án trong
phần Baitap sẵn có của chương 1 xem sao.
1.3. Mở một dự án cụ thể
- Click chuột vào project của phần Open tại trang Start Page.
Biên soạn: Phạm Đức Lập

-1-

Add: cnt-44-dh, VIMARU

Hướng dẫn lập trình VB.NET

Chương 1: Mở và chạy một chương trình vs.net

- Duyệt đến thư mục chứa dự án của chương 1
- Mở file MusicTrivia.sln. Khi này trang Start Page sẽ tạm ẩn đi, một cửa sổ mới
xuất hiện:

1.4. Dự án (Project) và giải pháp (Solutions)
Khi mở dự án ở trên chắc hẳn bạn đã nhìn thấy hai file là MusicTrivia.sln và
MusicTrivia.vbproj. file .sln là file giải pháp và file .vbproj là file dự án.
Vậy phân biệt chúng thế nào?
Trong VS, các chương trình đang triển khai và phát triển được gọi là dự án (Projects) hoặc
giải pháp (Solution) bởi chúng chứa rất nhiều file và do nhiều thành phần, đối tượng riêng
lẻ hợp lại. Một chương trình vs.NET bao gồm một file giải pháp và một file dự án hợp lại.
File dự án chứa thông tin đặc biệt liên quan đến một tác vụ lập trình đơn lẻ. File giải pháp
lại chứa thông tin về một hay nhiều dự án.
Như vậy về tương lai thì file .sln sẽ được ưa chuộng hơn.
1.5. Các công cụ của VS.NET
Công cụ trong vs.NET rất phong phú. Bạn có thể khám phá từ từ. Sau đây là mô phỏng
màn hình làm việc của bộ vs.NET:

Biên soạn: Phạm Đức Lập

-2-

Add: cnt-44-dh, VIMARU

Hướng dẫn lập trình VB.NET

Chương 1: Mở và chạy một chương trình vs.net
Windows Form Designer

Menu Bar

Standard Toolbar

Solution Explorer

Tools
Box

Output Windows

Properties Windows

1.6. Bộ thiết kế Windows Forms Designer
VS.NET có một bộ thiết kế form trực quan, bạn sẽ làm q...
Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 1: Mở và chạy một chương trình vs.net
Chương 1:
Mở và chạy một chương trình Visual Basic.NET
--------oOo--------
1. Môi trường phát triển visual studio.net
VS.NET bộ công cụ giúp phát triển các ứng dụng từ ứng dụng desktop đến ng dụng
mạng. Nó là môi trường để phát triển tất cả các ngôn ngữ như VB.NET, Visual C
++
, Visual
C#.Net hết sức mạnh mẽ và thuận lợi.
1.1. Khởi động visual studio.NET
Việc khởi động vs.NET cũng tương tự như các phần mềm khác như ms.Word hay excel.
Nếu lần đầu khởi động vs.NET sẽ yêu cầu xem bạn chạyvới ưu tiên ứng dụng và ngôn
ngữ nào. Bạn chọn Visual Basic và start vs.net là xong. Màn hình bắt đầu như sau:
Nếu trang start page không hiện, bạn có thể làm nó xuất hiện bằng cách chọn menu View |
Other Windows | Start Page.
1.2. Mở một dự án của visual basic
Tại trang start page, bạn thể click vào project của phần Open duyệt một d án trong
phần Baitap sẵn có của chương 1 xem sao.
1.3. Mở một dự án cụ thể
- Click chuột vào project của phần Open tại trang Start Page.
Biên soạn: Phạm Đức Lập - 1 - Add: cnt-44-dh, VIMARU
vb.net - Trang 2
vb.net - Người đăng: Man Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
vb.net 9 10 190