Ktl-icon-tai-lieu

VC-MFC-THANHLE

Được đăng lên bởi Davip Mạnh
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 2609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LEÂ NGOÏC THAÏNH
lntmail@yahoo.com

LAÄP TRÌNH WINDOWS VÔÙI MFC
Microsoft Visual C++ 6.0

NHAØ XUAÁT BAÛN THOÁNG KEÂ

MUÏC LUÏC
CHÖÔNG 1 : MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM LAÄP TRÌNH
TRONG MOÂI TRÖÔØNG WINDOWS
1.1 Chöông trình ( Program )
1.2 ÖÙng duïng ( Application )
1.3 Tieán trình ( Process )
1.4 Tieåu trình (Thread )
1.5 Thoâng ñieäp ( Message )
1.5.1 Nguoàn goác cuûa message
1.5.2 Caùc loaïi message
1.5.3 Soá hieäu message (Message Indentifier – MessageID)
1.5.4 Ñaëc taû message
1.6 Cöûa soå giao dieän (window) cuûa öùng duïng
1.7 Message queue
1.8 Kieán truùc xöû lyù cuûa öùng duïng trong Windows
1.9 Resource cuûa öùng duïng

Trang

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
5
7
8

CHÖÔNG 2 : THÖ VIEÄN MFC CUÛA MICROSOFT
& ÖÙNG DUÏNG CÔ BAÛN TRONG WINDOWS
2.1 Thö vieän MFC (Microsoft Foundation Class)
2.2 Tieáp an MFC
2.3 Taïo öùng duïng windows vôùi MFC nhö theá naøo ?
2.4 Lôùp quaûn lyù tieåu trình CwinThread
2.5 Lôùp quaûn lyù tieåu trình giao dieän chính CwinApp
2.6 Thöïc hieän öùng duïng ñôn giaûn
2.7 Thöïc hieän öùng duïng giao taùc ñôn giaûn
2.8 Taïo môùi Icon Resource cho öùng duïng
2.9 Löu tröõ chöông trình nguoàn
2.10 Lôùp Cstring cuûa MFC

10
10
10
10
11
12
14
20
25
27
27

CHÖÔNG 3 : CAÙC LÔÙP GIAO DIEÄN ÑOÀ HOÏA CUÛA MFC
3.1 Caùc coâng cuï giao dieän ñoà hoïa
3.2 Device Context
3.3 Toïa ñoä treân giao dieän ñoà hoïa
3.4 Caùc lôùp MFC hoã trôï GDI
3.4.1 Caùc lôùp ñoái töôïng ñieåm, hình chöõ nhaät

29
29
29
29
30
30

3.4.2 Lôùp Cpen
3.4.3 Lôùp CBrush
3.4.4 Lôùp CFont
3.4.5 Lôùp CBitmap
3.4.6 Lôùp CPalette
3.4.7 Lôùp CRgn
3.5 Lôùp CDC
3.6 Lôùp CImageList

31
31
32
32
33
34
35
38

CHÖÔNG 4 : CÖÛA SOÅ GIAO DIEÄN LÔÙP VAØ LÔÙP CWnd
4.1 Cöûa soå giao dieän
4.2 Lôùp CWnd
4.3 Söû duïng ñoái töôïng CWnd
4.3.1 Söû duïng CWnd laøm giao dieän chính cuûa öùng duïng
4.3.2 ÖÙng duïng chæ chaïy moät baûn (instance) taïi moãi thôøi ñieåm

40
40
40
49
49
50

CHÖÔNG 5 : XÖÛ LYÙ MESSAGES
5.1 Lôùp xöû lyù message CCmdTarget:
5.2 Khai baùo muïc xöû lyù message trong MessageMap
5.3 Caùc lôùp keá thöøa CCmdTarget
5.4 MessageMap cuûa lôùp keá thöøa CWnd trong öùng duïng
5.4.1 Cöûa soå cuûa öùng duïng coù chöùc naêng hoaït ñoäng
5.4.2 WM_PAINT vaø haønh vi OnPaint cuûa CWnd

51
51
52
55
55
55
58

CHÖÔNG 6 : ÖÙNG DUÏNG COÂNG CUÏ GDI
6.1 DC vaø BITMAP
6.2 ÖÙng duïng vôùi cöûa soå chính hieån thò aûnh
6.3 Sao cheùp aûnh töøø DC ñeán DC, phoùng to & thu nhoû aûnh
6.4 DC trong boä nhôù ( DC aûo) – vuøng veõ ñeäm lyù töôûng
6.5 AÛnh chuyeån ñoäng trong vuøng client
6.6 CImageList – coâng cuï quaûn ly...
LEÂ NGOÏC THAÏNH
lntmail@yahoo.com
LAÄP TRÌNH WINDOWS VÔÙI MFC
Microsoft Visual C++ 6.0
NHAØ XUAÁT BAÛN THOÁNG KEÂ
VC-MFC-THANHLE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VC-MFC-THANHLE - Người đăng: Davip Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
VC-MFC-THANHLE 9 10 713