Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 2611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H

Cô
ng ty Hài Hoà

Vẽ kỹ thuật
với AutoCAD 2002

Hà nộ 2003
i

Cô
ng ty Hài hoà

Vẽ kỹ thuật
với autocad 2002
Dù cho đ à o tạo AutoCAD 2002. Ch−ơng trì nh đ à o cơ bản
ng
14 ngà y, cho các đ ối t−ợ học viên là kỹ s−, cán bộ, công
ng
nhâ n viên kỹ thuậ t, thuộc các ngà nh xâ y dựng, kiế n trúc,
giao thông, thuỷ lợ đ iệ n, n−ớ
i,
c...

Hà nộ 2003
i

Mục lục
1.

Nhập môn
1.1. Tính tiện ích của AutoCAD
1.2. Giao diện của AutotCAD
1.3. Menu và Toolbar của AutoCAD
1.3.1. Menu Bar
1.3.2. Toolbar
1.3.3. Các phím nóng trong AutoCAD
1.4. Các lệnh thiết lập bản vẽ
1.4.1. Lệnh NEW khởi tạo một bản vẽ mới
1.4.2. Lệnh OPEN mở tệp bản vẽ hiện có
1.4.3. Lệnh SAVE, SAVEAS l−u bản vẽ lên đĩa
1.4.4. Lệnh QUIT thoát khỏi AutoCAD
1.4.5. Lệnh UNITS (DDUNITS) đặt đơn vị cho bản vẽ
1.4.6. Lệnh LIMITS đặt và điều chỉnh vùng vẽ
1.4.7. Lệnh GRID đặt các điểm tạo l−ới cho bản vẽ
1.4.8. Lệnh SNAP tạo b−ớc nhảy cho con trỏ
1.4.9. Các ph−ơng pháp nhập toạ độ điểm
1.4.10. Lệnh OSNAP trợ giúp truy tìm đối t−ợng
1.4.11. Lệnh ORTHO đặt chế độ vẽ trực giao

2.

Các lệnh vẽ cơ bản
2.1. Lệnh LINE vẽ các đoạn thẳng
2.2. Lệnh CIRCLE vẽ hình tròn
2.3. Lệnh ARC vẽ cung tròn
2.4. Lệnh ELLIPSE vẽ elip hoặc một cung elip
2.5. Lệnh PLINE vẽ đ−ờng đa tuyến
2.6. Lệnh POLYGON vẽ đa giác đều
2.7. Lệnh RECTANG vẽ hình chữ nhật
2.8. Lệnh SPLINE vẽ đ−ờng cong
2.9. Lệnh POINT vẽ một điểm trên màn hình
2.10. Lệnh DDPTYPE chọn kiểu và kích th−ớc cho điểm vẽ
2.11. Lệnh ERASE xoá đối t−ợng đ∙ lựa chọn khỏi bản vẽ
2.12. Lệnh TRIM xén một phần đối t−ợng
2.13. Lệnh BREAK xoá một phần đối t−ợng
2.14. Lệnh EXTEND kéo dài đối t−ợng đến một đ−ờng biên xác định
2.15. Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối t−ợng
2.16. Lệnh CHAMFER làm vát mét đối t−ợng

5
5
6
7
8
13
14
16
16
18
19
20
20
23
24
25
26
28
32
33
33
34
36
40
41
45
46
47
47
47
48
49
51
52
54
54

3.

Phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp

57

Các lệnh sao chép và biến đổi hình
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Lệnh MOVE di chuyển một hay nhiều đối t−ợng
Lệnh ROTATE xoay đối t−ợng quanh một điểm theo một góc
Lệnh SCALE thay đổi kích th−ớc đối t−ợng vẽ
Lệnh MIRROR lấy đối xứng g−ơng
Lệnh STRETCH kéo gi∙n đối t−ợng vẽ
Lệnh COPY sao chép đối t−ợng
Lệnh OFFSET vẽ song song
Lệnh ARRAY sao chép đối t−ợng theo d∙y
Lệnh FILLET bo trong mép đối t−ợng

57
57
58
59
60
61
61
62
66

Các lệnh làm việc với lớp
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

4.

Lệnh LAYER tạo lớp mới
Lệnh LINETYPE tạo, nạp, đặt kiểu đ−ờng
Lệnh LTSCALE hiệu chỉnh tỉ lệ đ−ờng nét
Lệ...
H
VÏ kü thuËt
víi AutoCAD 2002
i 2003
ng ty Hµi Hoµ
Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002 - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002 9 10 420