Ktl-icon-tai-lieu

Vi xử lý

Được đăng lên bởi phamvansinhdv12
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN: KỸ THUẬT VI XỬ LY
Dùng cho hệ Đại Học Từ Xa – Ngành Điện Tử – Viễn thông
SỐ TÍN CHỈ: 4
CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG VI XỬ LY
Câu 1: Bộ vi xử lý là:
a) Hệ thống các vi mạch tương tư hoạt động
theo chương trình.
c) Là một vi mạch tương tự hoạt động theo
chương trình
Câu 2: Một lệnh của bộ vi xử lý là:
a) Chuỗi các bit 0 và 1 nằm trong vi xử lý.
c) Chuỗi các bit 0 và 1 cung cấp cho vi xử lý đê
nó thực hiện được một chức năng số cơ bản
Câu 3: Chương trình của hệ thống vi xử lý là:
a) Tập lệnh của nhà sản xuất bộ vi xử lý cung
cấp
c) Là một tập hợp các lệnh sắp xếp một cách
ngẫu nhiên.

b) Hệ thống các vi mạch số hoạt động theo
chương trình.
d) Là một vi mạch số hoạt động theo chương
trình.
b) Chuỗi các bit 0 và 1 nằm trong một ô nhớ.
d) Chuỗi các bit 0 và 1 bất kỳ.

b) Là tập hợp các lệnh được sắp xếp theo giải
thuật của một bài toán hay một công việc
nào đó.
d) Là một tập hợp các lệnh điều khiên vi xử lý
hoạt động.

Câu 4: Hệ thống vi xử lý bao gồm bao nhiêu khối chức năng chính?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Câu 5: Trong hệ thống vi xử lý Bus là:
a) Đường truyền thông tin giữa các khối mạch
của hệ thống vi xử lý.
c) Là nhóm đường tín hiệu có cùng chức năng
trong hệ thống vi xử lý

b) Thiết bị vận chuyên thông tin giữa các khối
mạch của hệ thống vi xử lý.
d) Là nơi chứa dữ liệu trong hệ thống vi xử lý.

Câu 6: Trong hệ thống vi xử lý Bus điều khiên dùng đê:
a) Lấy lệnh đê thực hiện.
b) Lấy địa chỉ vào vi xử lý.
c) Xác định các chế độ hoạt động của vi xử lý.
d) Truyền dữ liệu với vi xử lý
Câu 7: Trong hệ thống vi xử lý trước khi thực hiện chương trình được chứa trong:
a) Các bộ đệm trong vi xử lý
b) Trong bộ nhớ bán dẫn.
c) Trong cổng vào ra.
d) Trên Bus dữ liệu.
Câu 8: Bus địa chỉ là:
a) Các ngõ vào của vi xử lý
c) Các đường hai chiều của bộ vi xử lý

b) Các ngõ ra của vi xử lý
d) Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ.

Câu 9: Bus dữ liệu là:
a) Các ngõ vào của vi xử lý
c) Các đường hai chiều của bộ vi xử lý

b) Các ngõ ra của vi xử lý
d) Là các đường trở kháng cao của bộ nhớ

Câu 10: Các thiết bị ngoại vi được nối tới bộ vi xử lý:

1

a) Thông qua các cổng vào ra
c) Thông qua Bus dữ liệu

b) Thông q...


 ! "#$%&'() $"*($+, -
./012
3456789/

 
!"#$
%& !
"#$
'( !
"#
)'& !
"#$
*+,%
-%./"$ %-%./"01$
-%.23 4
5( 678&%9
)-%.%2:;$
<"#,
=>3,&92%
23
%'>363 6&?3@3!9
>,%A0
 5$
'>363&?3@3
BC$
)'>363 D:4
 $
E%F%C:78GH
 %*
< )E
I="&
JK"AD0L:
,$
%=@%M>A40L:
,$
'5 KG5N78
"
)'7)L"$
O="& D:4)N 4
'2A 4($ %'2A MP$
Q M@  ,$ )="AD)L1
R=""1:("# 67"
% " %="%1%)B$
="S"$ )="C&)L$
T& MP
U, %U",
 KD,% )' K"V:,%1$
W&)L
U, %U",
 KD,% )' K"V:,%1
.@%M 61%
Vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi xử lý - Người đăng: phamvansinhdv12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Vi xử lý 9 10 358