Ktl-icon-tai-lieu

Vi Xử Lý - Chương 5

Được đăng lên bởi Sam Nguyễn
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 3347 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nội dung môn học
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
Bộ vi xử lý Intel 8088/8086
Lập trình hợp ngữ cho 8086
Ghép nối 8086 với bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi
Các phương pháp điều khiển vào/ra dữ liệu
Các bộ vi xử lý trên thực tế

1/Chapter5

I. Phương pháp vào/ra dữ liệu bằng ngắt
1. Khái niệm ngắt
• Ngắt là khả năng dừng chương trình chính đang chạy
để thực hiện một chương trình khác gọi là chương trình
con xử lý ngắt.
• Khi CPU đang thực hiện chương trình chính đến dòng
lệnh thứ n ngẫu nhiên ngoại vi thứ i xin phục vụ bằng cách
phát ra tín hiệu IRQ(i) (Interrupt Request) đến CPU.

I. Phương pháp vào/ra dữ liệu bằng ngắt
1. Khái niệm ngắt
Nói chung, CPU khi nhận được yêu cầu xin phục vụ
của các ngoại vi nó sẽ thực hiện:
• Ngừng xử lý chương trình chính.
• Cất ngữ cảnh của chương trình hiện tại vào Stack
mem.
• Tìm địa chỉ của chương trình con phục vụ ngắt tương
ứng (Interrupt Service Routine- ISR) để thực hiện.
• Khôi phục ngữ cảnh của chương trình đã xuất hiện yêu
cầu phục vụ (nhờ lệnh IRET ở cuối chương trình phục vụ
ngắt)
• Tiếp tục thực hiện chương trình

I. Phương pháp vào/ra dữ liệu bằng ngắt

Main Prog
ISRj

ISRi

n: IRQi
n+1

m: IRQj
m+1

IRET

IRET

2. Ưu tiên Interrupt
- Thiết bị ưu tiên cao có thể dừng ISR của thiết bị ưu tiên
thấp.
-

Hệ lớn, nhiều IOs thường dùng PIC (Intel PIC 8259A)

-

Chỉ số ưu tiên do nhà sản xuất qui định cho các ngoại vi

cố định, mức 0 là cao nhất.
-

Theo hình trên: Level (j) > Level (i), i>j

-

Ưu tiên phân định do các tín hiệu ngắt trong CPU (Intel

8085: INTR, 5.5, 6.5, 7.5 và TRAP)

3. Ngắt trong hệ vi xử lý 8086
3.1. Phân loại ngắt

Ngắt

Ngắt cứng

Ngắt mềm
Là các ngắt kích hoạt
bằng lệnh INT n

Trong

Ngoài

Ngắt che
được
Các kiểu ngắt của hệ vi xử lý

Ngắt không
che được

Ngắt cứng
Là các yêu cầu ngắt CPU do các tín hiệu đến từ các chân INTR và
NMI. Được khởi động bởi các thành phần có triong phần cứng của hệ
VXL (Ví dụ: Các TBNV trong và ngoài). Loại ngắt này là một cơ cấu đơn
giản và hiệu quả để BXL phản ứng kịp thời với các sự kiện không đồng
bộ xảy ra trong hệ VXL.
VD: BP giao tiếp với hệ VXL theo cơ chế ngắt. Mỗi khi ấn hay thả 1
phím thì ngắt BP sẽ được kích hoạt. Chương trình xử lý ngắt sẽ được
khởi động bằng cách chuyển kí tự được ấn vào vùng đệm của bộ đệm
BP, xếp ngay sau kí tự được ấn lần trước.

Ngắt cứng ngoài
Là ngắt được kích hoạt bởi các TBNV bên ngoài. Có 2 loại ngắt cứng
ngoài là ngắt che được và không che được. Các ngắt này bị cấm bằng
lệnh CLI (CLear Interrupt flag),...
Ni dung môn hc
1. Gii thiu chung v h vi x
2. B vi x lý Intel 8088/8086
3. Lp trình hp ng cho 8086
4. Ghép ni 8086 vi b nh và các thiết b ngoi vi
5.
Các phương pháp điu khin vào/ra d liu
1/Chapter5
5.
Các phương pháp điu khin vào/ra d liu
6. Các b vi x lý trên thc tế
Vi Xử Lý - Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi Xử Lý - Chương 5 - Người đăng: Sam Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Vi Xử Lý - Chương 5 9 10 204