Ktl-icon-tai-lieu

Visual basic

Được đăng lên bởi 13153165
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
IV.Khaibáomảng

1.

Mảnglàgì?

Mảng là một dãy gồm nhiều phần tử được xếp thứ tự.
Mỗi phần tử trong mảng được truy xuất qua một con số dùng để xác định vị trí
của nó trong mảng.
Các giá trị lưu trữ trong mảng phải có cùng kiểu dữ liệu, bao gồm các kiểu dữ liệu
cơ bản như mảng các chuỗi (string), mảng số nguyên (integer)...
Mảng được chia làm 2 loại:Mảng có chiều dài cố địnhvàmảng động

2.Mảngcóchiềudàicốđịnh
Mảng một chiều
Cách khai báo mảng:
Dim <Tên mảng(biên dướitobiên trên)> As <Kiểu dữ liệu>
Mặc đinh biến dưới của mảng la 0 nên trường hợp không sử dụng biên dưới ta khai báo:
Dim <Tên mảng(biên trên)> As <Kiểu dữ liệu>
Khi đó:
Số phần tử trong mảng = biên trên +1
HàmUBoundtrả về phần tử cuối của mảng(Upper Bound).
HàmLBoundtrả về phần tử đầu tiên của mảng (Lower Bound).

VíDụ:
Khai báo một mảng gồm 3 phân tử:
Dim danhsach(2) As String
‘Truyền giá trị vào các phần tử của mảng
DanhSach (0) = “Nguyen Van A”
DanhSach (1) = “Nguyen Van B”
DanhSach (2) = “Nguyen Van C”

2.Mảngcóchiềudàicốđịnh
Mảng nhiều chiều
Cấu trúc:
Dim <Tên mảng(Chiều thứ 1, Chiều thứ 2)> As <Kiểu dữ liệu>
Ví dụ: Khai báo mảng 2 chiều gồm 3 hàng 2 cột:
Dim danhsach(2,1) As String
‘Truyền giá trị vào cho từng phần tử trong mảng
DanhMuc(0,0) = “Nguyen van A”
DanhMuc(0,1) = “18T”
DanhMuc(1,0) = “Nguyen Van B”
DanhMuc(1,1) = “20T”
DanhMuc(2,0) = “NguyenVan C”
DanhMuc(2,1) =“21T”

...............................................

3.Mảngđộng
Cấu trúc:
Dim <Tên mảng()> As <Kiểu dữ liệu>
Sử dụngReDim<(biên dưới to biên trên)>
Dòng lệnh ReDim chỉ có thể xuất hiện trong thủ tục.
Sử dụng ReDim tương tự trong mảng có chiều dài cố định, dùng thay đổi số phần tử cũng như
biên trên hoặc biên dưới. tuy nhiên, số chiều không thay đổi.
Mỗi lần gọi ReDim, tất cả các giá trị chứa trong mảng hiện hành bị mất.

Đôi khi, ta muốn thay đổi kích cỡ của mảng mà không mất dữ liệu. Ta dùng ReDim với từ
khoá Preserve. Ví dụ, mở rộng mảng thêm một phần tử và không mất dữ liệu:
ReDim Preserve danhsach(UBound(danhsach)+1)

IV. Chương trình con (CTC)

Chia nhỏ chương trình thành nhiềuphần riêng biệt thực hiện các công việc khác
nhau,giúp gỡ rối dễ dàng.

CTC cóthể được sử dụng lại trong một ứng dụngkhác.
Có 2 loại chương trình con:
•CTC dạng thủ tục
•CTC dạng hàm

1.Khaibáothủtục
[Private / Public ]Sub <Tên thủ tục> (Tham số)
Các dòng lệnh
End sub

Vídụ:thủ tục tính tổng 2 số

a.

Trường hợp không tạo các tham số:

Sub Tong2so()
Tong = a + b ‘ Các biến Tong, a, b được khai báo toàn cục
End sub

b. Trường hợp dùn...
IV.Khaibáomảng
1.
Mảnglàgì?

! "#$!%&'()*+* ,
-$. !
/)) * 0!.'1(0234$!)1(02
54)6% 73%&8699 7
$:!;<+
Visual basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Visual basic - Người đăng: 13153165
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Visual basic 9 10 837